събота, 18 август 2018 г.


                     Истината за Краят на Времената!

     „ За да разбереш променящият се свят, трябва да разбереш Времето!“


Тази информация достига до вас,
 защото разбирате български.
Това е Езикът на Бог !


Краят на Времето е 2000-та година !
Но не съвсем!
Свързването на големи периоди от Време изисква наличие на Преходен период.
В Библията този Преходен период е обозначен, като 144 000 ,които ще останат след Времената.
Но не е оказано за какво става дума.
Евреите , в продължение на векове са изградили теория, която твърди, че ще останат 144 000 души на Земята, вследствие на Апокалипсис. По 12 000 от дванадесетте племена на евреите.
Това е едно твърдение, граничещо с шарлатанство!
Това е невярно твърдение!
Наивна глупост!
Абсолютната Истина е , че след края на 2000-те години от Христос, следват 144 000 часа свързващо Време. Преходно или технологично Време!
144 000 часа са 6000 дни!
Защото 6000 дни х 24 часа = 144 000 часа!
Шест хилядният ден  от Новия 21-ви век бе на 04.06.2017 година.
Денят бе Неделя, Петдесетница , след Великден.
Последва Нулев ден – 05.06.2017.
Денят бе Понеделник(Начало на седмицата) и бе СВЕТИ ДУХ !
СВЕТИЯТ ДУХ слезе на Земята!                                                           
Това е Абсолютната Истина!
НОВОТО ВРЕМЕ започна на 06.06. 2017 година!
На Шестият ден от шестият месец на година Единица (защото 2+0+1+7=10=1+0=1)!
Но Времето е неразбираемо, защото няма ярки и отчетливи граници – „от –до“ !
Така и  Зародишът на Новото Време бе  в рамките на  Преходния период от 144 000 часа или 6000 дни.
Старото Време трябваше да приключи на Нулевият ден (20.12. – Игнажден)от 16-та година на 21 –ви век.
Защото в Библията са посочени 7 Печата на развитие на света.
Времето,което живеехме , бе Времето на разчупване на 7-я печат!
7 Печата са 7 Кръга, т.е. 7 Космически цикъла .
Един Космически Цикъл трае 288 Земни години.
защото 24 земни години = 1 Небесна година.
12 Небесни години (колкото са зодиите) х 24 земни години = 288 земни години трае 1 Космически цикъл (Кръг).

а
7 Цикъла х 288 земни години водеха до 2016 –та година!
7х288= 2016!
Това определи Краят на старото Време да бъде на 20 декември 2016г. (Нулев ден на годината).
7-те Космически цикъла (по 288 години) бяха свързани с Новото Време посредством 7 Небесни дни.
Един Небесен ден е равен на 24 Земни дни.
Т.е. „свързващият“ период бе 7 х 24 = 168 земни дни или 1 Небесна седмица.
168-я ден от Игнажден  2016г. бе 06.06.2017 година. (виж схемата)

             Забележка: Периодът на схемата обхваща 600 дни. От Игнажден (Нулевият ден)2017г. до Слънчевото затъмнение на 11 август 2018 г. Показва, че това затъмнение не е произволно случило се, а има Космически разум, които движи и контролира процеса на космическо Движение. Космическите събития се случват във връзка с посочената цикличност и служат за стиковане на космическите тела.

Цялата периодизация изглежда така:
- 20 века, т.е. 2000 години от Христос
-16 години от 21 век + 5 високосни дни +155 дни от 17-та година = 6000 дни = 144 000 часа.
-Край на Времето 04.06.2017.
-Нулев ден - СВЕТИ ДУХ 2017г. - 05.06.2017.
-Начало на Нов Цикъл - 06.06.2017 г.

Новото Време

От 06.06. 2017           до 11. 08.2018 г. = 432 дни
От Игнажден 2017г.  до 11.08. 2018 г. = 234 дни
От 06.06.2018г.          до 11.08. 2018 г. = 66 дни
-------------------------------------------------------------
Общо сумарно : 432+234+66=732 дни(2 земни години, 30,5 Небесни дни = 1 небесен месец)
Както се вижда Времената са като матрьошки - влизат едно в друго и ВЪТРЕШНОТО ВРЕМЕ от 732 дни е равно на 432 ДНИ ВЪНШНО ВРЕМЕ, което ние преживяваме реално!
И затова вибрацията от 432 херца е Хармоничната вибрация в природата.
432 херца е музикалния тон "ЛА", и той се издава от камертона ( до 1939 г.)
Колкото и да ви е трудно да се съгласите - има Вътрешно и Външно Време.
Граница на 2-те Времена е Огледало!
Външното Време 234 дни = 432 дни Вътрешно Време!
234/432 !
234 + 432 = 666 дни е цял ,  завършен цикъл Време!
Добавени още 66 дни "технологично"време за свързване = 666+66 = 732 дни на 2 земни години.
9 пъти х 666 = 5994, т.е. 6000 без 6 !
Тези 6 единици остатък са Начало на Новото стъпало ! !
Остатъкът 6 дава възможност за Ново Начало,
 Ново Сътворение, както 6-те дни на Бог , от нашето Сътворение!


      Този принцип наложен върху Хронологията на живота ни, през последните около 2 години , изглежда така :


Схемата показва, как Времената се наслагват едно в друго.
Като Матрьошки!
Ние виждаме , усещаме и преживяваме само най-голямата - външна матрьошка ,която е 432 дни.
По-малката матрьошка от 234 дни и най-малката от - 66 дни ние не виждаме.
Защото това е Вътрешно, невидимо за нас Време.
Това е Триединство на Времена. 
Те имат ОБЩО НАЧАЛО . - Ос около, която се завъртат.
Теоретично обяснено, Времето изглежда , като 3 прави,с различна дължина, които се завиват в Кръг. Подредени , правите образуват ПИРАМИДА!
А=3/3, В=2/3, С=1/3. Сумарно 6/3-ти = 3. Изначално Триединство!
Съдържа 6 цикъла (дни). Бил е необходим още един цикъл на А (Седмия ден),
за да се задвижи Времето !Това е довело до пълен цикъл на В (Осми ден) и
и последващ пълен цикъл на С (Девети ден).
Така Бог създал цикъла Време=6 дни и Половина Време=3 дни!
Общо 9 дни, колкото са Цифрите!
От тук и библейското понятие - "Време и Половина Време".Възможно е това  да са зъбни колела!
Когато  А направи пълен Кръг се спира.
Изчаква В, и когато В направи пълен Кръг, избутва един зъб назад от А.
Така Последният зъб на А - става Първи!
Когато и С направи пълен Кръг, също избутва един зъб назад. Предпоследният зъб
става Втори! Ражда се  Нова Бинарност от 2 дни(48 часа). И Времето не свършва!

 Трите Времена тръгват едновременно. Имат общо начало и обща начална точка.
Когато най-късата отсечка , А - направи Кръг, втората, В е направила 1/2-ра кръг, а третата, С е на 1/3та от Кръга!
Трябват 6 Кръга за да застанат 3-те Начала в  общата Начална  точка .
Това е предопределило Сътворението на Бог , да трае 6 Цикъла, т.е. 6 дни!
1Кръг А = 1/2 В и 1/3 С.
2Кръг А = 1 Кръг В и 2/3 Кръг С.
3Кръг А = 1.1/2 В и 1Кръг С.
4Кръг А = 2 Кръг В и 1.1/3С.
5Кръг А = 2.1/2 В и 1.2/3 С.
6Кръг А = 3 КръгВ и 2 Кръг С !
              Това поражда отношениета;
               1+2+3=6
               3+6+9=18 ( 3, 6, 9 - e Кодът на Времето)
               6+12+18=36
               60+120+180=360 - Кръг !
Ето защо Времето е Асиметричен Кръг, разделен на 1/6+1/3+1/2 !

Ако използваме библейските термини,
 Спиралата е Време и Половина Време(фиг.1),
 а Двата кръга са Две Времена с общо Начало (фиг.2).

                    Древното определение за Време е , че "Времето е Кръг!"
Съвременното тълкувание представя Времето, като Спирала.
Истината е, че Времето преминава през двете състояния.
 Ту е Кръг, ту е Спирала, която впоследствие се затваря в Нов Кръг, нарастнал като пространствена, геометрична прогресия.

                      

                   Абсолютното Чисто Време, е Цикъл със Шестотин Шестдесет и Шест (666) части.
                   666  Земни дни.
                   Това са 27.75 Небесни дни, 27.3/4-ти дни, или 27 дни и 18  - аналог на дните на Земята , за които Луната прави пълна обиколка около нашата планета.
666 дни се разделят на Асиметрични Кръгове, на огледален принцип -234 дни и 432 дни.
Всеки Кръг е разделен на Третини (Триединства).
234 : 3 =78 (такт 7/8-ми , изграден от 7 кръга десетици и 8 кръга  единици).
432 : 3 = 144 ( два такта 7/8-ми, Бинарност). 
Това определя библейското число за Края на Времената да бъде 144 000!
На същият огледален принцип се разделят часовете, като 66 часа се делят на 24 часа+42 часа.
Разделени на Триединства са :
24 : 3 = 8  и  42 : 3 = 14.  Събрани двете Частни, дават числото на Бог : 8 + 14 = 22 !
Триединството е на всички нива на Времето.
Включително Секундата е изградена от Триединства.
Една Секунда има 60 Терци! А Терцата е, както при картите, от 3 части.

                         
                           При игра на карти ,Терца -  са 3 поредни карти.
                                   Силата на терцата се определя от какви  три карти е образувана .
   Същото е при Времето - 
                           3 поредни цифри образуват Терца - 234 или  огледалното 432.

Тук е моментът да отбележа, че при картите - 4 еднакви карти са Каре !
При Времето няма Каре! Защото Времето е Кръг, а Кръгът разделен на 4 равни части , не поражда Движение! А Движението е основната форма на съществуване на Времето!
Равенството е Равновесие, а Времето се нуждае от Неравенства!
По тази причина , не е правилно Времето да се изравнява на всеки 4 години!
По простата причина, че кодът на Времето е 3, 6, 9!
Следователно, Времето трябва да се изравнява на всяка 3-та, 6-та и 9-та години!

 (Следва)


Няма коментари:

Публикуване на коментар