сряда, 30 август 2017 г.

      Aрхитектура на Времето.

                                  Символи на Времето. Кръгът .Спиралата.


Тази информация достига до вас,
 защото разбирате български.
Това е Езикът на Бог !


                                                        „ Истината рядко е чиста и никога проста.“
                                                                                                                                        Оскар Уайлд
                              Времето не съществува вечно !
                              Преди появата на Бог няма Време(нито Пространство). Това е описано в Старият Завет.
                                Според  древните гърци, Времето е Кръг .
Кръгът има Окръжност и Радиус,който описва тази окръжност. Може да се каже , че Времето е Кръг , а Историята на Времето е неговата Окръжност.

Историята следва Времето  така, както Сянката следва Слънцето.
                                Формулата за намиране дължината на Окръжността  е валидна и за Времето.
Тя е „2 ПИ х Rкъдето  R e радиуса на Кръга.
 Но преди Бог няма Време, което логически означава, че няма Кръг , а от  това следва, че няма Радиус на този Кръг.
                                Това води до „осакатяване“ на формулата „2 ПИ х R“, т.е. радиуса отпада и е налице само „2 ПИ“.
                                Това е материалът , с който Бог е разполагал за да създаде света.
                                „2 ПИ“ е равен на 2 пъти х 3.14 = 6.28, където цялото число 6, определя броя на периодите в Първият завършен  Цикъл Време. Тези периоди Библията назовава с името „Дни“.
                                Това е Причина , Бог да създаде света за 6 дни !                                  (Прочети „Времето е геометрично, Геометрията е временна“.)

                                Това е наложило и приемането от древните философи на факта, че Цялото се състои от 6 части- ни повече, ни по- малко.
Така достигаме до древната китайска поговорка, че „ако искаш да разбереш променящият се свят, трябва да разбереш Времето“.
                                Това е от изключителна важност за света и особено за тези, които го управляват.
И ако днес светът е стъписан пред промените и не знае на къде да върви, то това е, защото не се познава универсалният феномен, които ние наричаме – Време!
                                Мнозина са се опитвали да дадат определение за това , що е Време и има много определения, но  такова, което да доминира сред останалите, като най-точно определение – няма!
                                Едно от най-опростените и изчистени определения е определението, че „Времето е Бинарна Триединност. То е движение във и извън всичко съществуващо на този свят!“

               Трудно се говори за Времето. По две причини:
Първо , Времето не е само това което познаваме от усещанията си. Освен осъзнатото (видимото) човешко Време има и неосъзнато(невидимо) квантово Време. Двете времена са свързани, т.к. Времето е движение във и извън всичко. В един миг осъзнато човешко Време е възможно и има милиарди неосъзнати квантови времена.
                                Но за да опростим максимално разказа нека приемем , че има 2 вида Време – видимо и невидимо. Наличието на невидимо време , усложнява разпознаването на характеристиките на Времето.
Второ, от край време, тези, които управляват света са се интересували от Времето, и всяко откритие в тази насока е било бързо и надеждно покривано, за да могат да ползват тайната само управляващите , но не и народа. Църквата е тази, която се интересува от Времето, тя е съставяла календарите, променяла ги е ,както й е угодно , посочвала е празниците и още ,и още - все в тази посока. Това , че Църквата се занимава с Времето показва най-ясно простата Истина  - Кой управлява света? Естествено не са Русия и Америка,нито другите „Велики сили“ : - Светът се управлявал  от Църквата, която  занимавайки се с Времето , си е извоювала правото да говори от името на Бог!
                                Църквата крие всички тайни за Времето, включително и Края на Времената.
                               
I.         Символите на Времето.
Времето има един класически символ идващ от древността:
Кръгът !  Времето е Кръг !Всички теореми по Геометрия свързани с Кръга – важат и за Времето!


Защото Времето е геометрично и Геометрията е временна!
                За разлика от Пространството , което  е разделено симетрично, Времето е асиметрично.
Кръгът е разделен на ½-ра + 1/3-та + 1/6-та !
               
                                Международната  система  „SI” , разделя Кръгът на 360 градуса.
Това означава, че разделен Кръгът представлява сума на 180+ 120+ 60 градуса.  
 Разбира се в реалната действителност,(където всичко е сферично,като света, в който живеем) Времето не изглежда така строго рамкирано, от прави разграничителни линии.
Ето как всъщност се „разгъва“ Времето:


Вдясно –графиката ½ +1/3+1/6 = Кръг
В ляво – разгъване/свиване  на Времето в действителност.
Сините кръгове са 1/6та от всички кръгове.
Зелените кръгове са 1/3-та.
Жълтите са ½-ра от целия кръг ! Съответно 6+12+18=36 кръга.
Времето се „ражда“ – изгрява в самата среда на кръга,която макар и единна, е разделена също на 3 части Триединство.

Това няма кой да ви го каже и обясни. Ще го срещнете само тук, но това не значи, че е художествена измислица. Това е действителността в „суров вид“.Образът на Времето  най-добре се илюстрира с помощта на циферблат на часовник  и вписан в него триъгълник(Триединство). Единен триъгълник очертава с върховете си 3 симетрични части на кръга. Това е образ на Вечността. Когато  се прокара височина на триъгълника, тогава върховете на триъгълника и продължението на височината , маркират 4 точки  раждащи асиметрията ½ +1/3+1/6. Тази асиметрия ражда движението , т.е. Времето!
Цялото Време е 6 години, Половина Време е 3 години. Така се създава РАЗШИРЕНИЕ, НОВА КРАЙНОСТ ,която е 9 (Девет , 6 + 3 ).
                         Ако Времето се отчита правилно,като непрекъснато развиваща се/свиваща се спирала, то тогава не е необходимо да се добавя ВИСОКОСЕН ДЕН, ако Времето се разглежда , като Кръг,тогава ВИСОКОСЕН ДЕН ТРЯБВА ДА СЕ ДОПЪЛВА НА ВСЯКА 3-ТА ИЛИ 6-ТА ГОДИНИ !
                                От 1582-ра година до сега, Църквата лъже, че високосния ден е на всеки 4 години. Това й носи огромни финансови печалби и я прави най-богатият собственик на света.
                                Зодиака започва с годината на Маймуната и годината на Петела.  Двете години представляват 1/6-та от Зодиака .Годината на Маймуната е винаги високосна година.10 минути и секунди – са 1/6-та Време, съответно от часа и минутата.
20 минути и секунди са 1/3-та Време.
30 минути и секунди са ½-ра Време.
Общо сумата на ½-ра +1/3-та+1/6-та = 30 + 20 + 10 + = 60 минути(1 час) или 60 сек. (1 минута)
Всяка минута има 1/6-та ( 10 сек.) невидимо време.
Всеки час има 10 минути невидими. За 24 часа , това са 240 минути невидими в едно денонощие.
240 мин. : 60 = 4 часа в денонощието са невидими и неосезаеми за нас, хората.
Денонощието има 24 часа,от които 4 невидими и 20 видими. Това съотношение е 5:1 и определя Земният такт Време, който е равен на 5/6-ти .
20 часа са 5/6-ти от Денонощието от 24 часа.
И тъй като Цялото е 60 часа, т.е. 2.1/2-ра денонощия, един зодиакален знак  - то 20 часа от 60 са 1/3-та Време.
Принцип на Разгъване на Времето.
Всичко е във всичко! 1/6-та е двигателят на Движението .
1/3-та на следващото ниво става 1/6-та.
½-ра на първо ниво (в зелено –  става 1/3-та на второ ниво ( в синьо) и 1/6=та на трето ниво ( във виолетово).

На същият принцип работи Времето и при дните.
90 дни са един сезон Време,който представлява ½-ра Време. Другата ½-ра е разделена на 1/3 и 1/6-та. С други думи на 60 + 30 дни.

България е пряко свързана с Времето!
Цялостният образ на Времето е 666 години.   Има 6 стотици, 6 десетици и 6 единици – Триединство на 3 нива. 666 години,  по Закона на Времето се  делят асиметрично  на ½-ра , 1/3-та и 1/6-та. На 333 години, 222 години и 111 години.
                                Следващо ниво на Триединство е 3 периода х 666 години = 1998 години.
Това е времето от Христос до 1998-ма година.
В това Триединство на 3 периода от по 666 години има и 3 български държави.
                                Първата българска държава съществува 333 години , което е ½-ра Време от 666. Това е от 681-ва година до смъртта на Самуил през 1014-та година.
                                Втората българска държава съществува 222 години , от Асен и Петър през 1185г. до падането под турско робство.
                                Третата българска държава: На 25 юни 1887 г. Фердинанд е провъзгласен  за Княз на Княжество България, съгласно Търновската конституция. От тогава до 1998-ма година са 111 години време,което представлява 1/6-та Време.
                                Така за 2000 години от Христос, България е съществувала 3 пъти по ½-ра, 1/3-та и 1/6-та Време или общо 666 години = един пълен и завършен образ Време!
Никой не може да оспори, че Бог е вързал Времето за България и обратното – България е свързана с Времето!

                                   Още от характеристиката на 666 , 333 и 111.
Опит за анализ :
Вибрационното поле нараства стъпка по стъпка. На първи ред - една окръжност (Цикъл), на втори - две, на трети -три и т.н.
Тактовете са винаги четен брой , през стъпало-1/2-ра.3/4-ти, 5,6-ти, 7/8-ми и т.н.(оградени в бяло,в ляво)
Бъдещето е в син цвят, Настоящето е жълтата вибрация, Миналото е в червено.
Бъдещето е Идеално (Мисъл) и невидимо,
Миналото е Материално (Действие, Акт) и видимо.
Зоната на трансформация от Мисъл към Действие е в жълтото ниво, т.е. в Настоящето.
Тактът е Земният такт 5/6-ти (6:5).
Всичко се случва между 5-то ниво (5 кръга) и 6-то ниво (6 кръга)
Върхът на синята пирамида,която изобразява Бъдещето, преминава през Настоящето в едно ниво.Това е Кръгът (Цикълът) затворен между жълтото и синьото. Този Кръг е СРЕДА на 5-те кръга на това ниво, което отговаря на 3/5-ти, Златното сечение в Природата.
Миналото(Действието) не достига до границата на Настоящето , именно поради инвазията на Мисълта, навлязла в Настоящето.
Върховете на синята и червена пирамида се срещат между 6-то и 7-мо ниво и това ни обяснява , защо Бог е сътворил света за 6 дни и на 7-я седнал "да си почине".
До 6-то ниво (Мисълта) движението е Центростремително, което поражда Единство.
От 7-мо ниво- движението става Центробежно и това поражда Разделение, т.е. - разтваря се в две посоки,като ветрило.(най-вдясно).
Ето защо Бог, който е в Мисловната част е Единен, а Действителността , която е в частта на Действието е разделена.
Може със сигурност да се каже, че посоката на Бъдещето е НАЗАД, Настоящето е на Кота НУЛА, а Миналото е НАПРЕД (т.е. предстоящо,следващо Мисълта)
Така анализирана посоката на Движение,ни позволява да си обясним, защо Библията е пророчески текст(Мисловен текст, Сценарий) който се РЕАЛИЗИРА във Времето,т.е. след преминаване на информацията от Бъдещето,т.е. Мисълта - през границата на Настоящето.
Запомнете - Бъдещето е НАЗАД, а Миналото е предстоящо - НАПРЕД!
Объркващо е, защото не са ни учили правилно, а може би умишлено са ни заблуждавали!
И така; 
Бъдещето нараства с 6 пункта, а Миналото - нараства с 12 пункта (Общо 18 пункта,1/3та Бъдеще+2/3-ти Минало, Триединството):


Настоящето е НУЛА. 
Нула - 12 = (-12) Всичко започва от минус 12, в Бъдещето(Мисълта).
6 -12= - 6 (Минус 12 и минус 6 ни показват нагледно, че взаймовръзката Бъдеще - Минало, започва 12 пункта преди Нулата,преди Настоящето. Значи всичко се пише, като сценарий.
12-12= 0 (Начало на видимото Действие)
18-12=6 (6 дни на Сътворението)
24-12= 12(часовете на деня или нощта)
30-12 = 18 (Точка на Бинарното Триединство, защото 3х6=18 и 2х9 =18)
36-12= 24 (часове на Денонощието)
42- 12 =30 ( дни в месеца)
48-12=36 (Кръг,абсолютна хексада; 6х6)
54-12=42 (6 седмици)
60-12=48 ( две Денонощия)
72-12=60 (часа,минути,секунди)
84-12=72 (два кръга, равно на човешки живот)
96-12=84( 2 пъти х 6 седмици)
108-12=90 (прав ъгъл ,1/4 от Кръга, 3 месеца,което е един сезон)...
Ето така се "премества" Бъдещето във Миналото, т, е, Писаният Сценарий в зоната на Изпълнение и материализиране на Мисълта.
И запомнете:
Бъдещето е със знак МИНУС,
 Миналото е със знак ПЛЮС.

                   Ние не живеем в Настоящето.
Бог е неизменното и постоянно Настояще! Преди Бог няма Минало ! Всичко започва от Него!
Там " се пише" Бъдещето. Но тъй, като Бог е Настоящето, всеки Акт сътворен от Него в Настоящето - се превръща в Минало.
                   Някой ще нарече това  - Парадокс.!
                 - Не ! Това е логиката родена от Сътворението на света.
                   Ние , хората се движим към Бог .
                    Идваме от Бъдещето (ако има такова), вървим през Миналото, за да достигнем Бог - неизменното и постоянно Настояще, т.е. Вечността.
                    Нашето Бъдеще е Миналото на Бог !
                    Това е !

6 е число ГЕНЕРАТОР. Генерира всяко следващо стъпало на еволюцията.
6+6 = 12,      12 + 6 = 18,       18 + 6 = 24     и т.н.
Генерира/ игнорира !
9 също. ( 9+9+9+9+9 = 18, 27, 36, 45,54 … до 108 и 216)
ТриБи  е
3 х 2 = 6       и                  2 х 3 = 6
6 е БиТиВи – Бинарната Триединност на Времето!

6х3=18х2=36х3=108х2=216 !    18 – 36 - 108 – 216
6х2=12х3=36х2=72х3=216 !       12 – 36 – 72 - 216

------------------------------------------------
216 х 2 = 432  , без една Бинарност 12, - до 444
216 х 3 = 648 , без едно Триединство 18 , до 666 !
БиТиВи – Бинарно Триединство на Времето!
Триединството на 6 – 18 , става Бинарност (Половина) на 36 !
След което, Триединството на 36 – 108, става Бинарност на 216 !
Бинарност е Половина !  Нормалните параметри на кръвното налягане на човека 80 и 120 са част от Игнориращите и Генериращи  числа на Времето.
80 х 3 = 240
120 х 2 = 240
240 е Генериращото число.  Аналог на 24 часа на денонощието.
 При кръвно с горна граница 240 , настъпва друга форма на Живот. Друго стъпало от Йерархията на Движение.
Същото е когато долната граница на кръвното е под 40 , т.к. 80 : 2 = 40 и 120 : 3 = 40.
Промяната на нормалната човешка температура от 36.6 градуса  , също е пряко свързана с „Геометрията на Времето“ , т.к. 36.6 градуса са аналог на 366 дни в годината.
                Това е Така , защото кръвта е Времето в човека!
Кръвта тече  в Кръг , както Времето е Кръг! Нещо повече : - Времето има голям Кръг на движение от 360 дни и малък (задвижващ) Кръг на движение, от 6 дни на Бог.
В човека също има Голям кръг на кръвообращение и Малък кръг на кръвообращение.


                Времето е в нас и ний сме във Времето!                                                       Игнориращи и генериращи числа
                Две числа (2) и (3) , които се игнорират, защото са четно и нечетно числа – генерират числото 6 ! 2 х 3 = 6 !
 Бинарност и Триединство раждат Живота и са основа на Сътворението на света.
 За 6 дни , Бог създава света.
 6 е генераторът на всичко !
6 х 2 = 12 и 6 х 3 = 18  - когато генериращото число се умножи по 2 и по 3 дава съответно 12 и 18. 12 и 18 са игнориращи числа.Умножени по 2 и по 3 дават едно и също число 36 !
36 е пресечната точка на 12 и 18. Затова 36 е Кръг .
Това е второто генериращо число след 6 ( 6 пъти по 6).
И така, генериращите числа са
6,
36, (6 пъти х 6 )
216, (36 пъти х 6)
1296, ( 216 пъти х 6)
7776, ( 1296 пъти х 6)
46 656 (7776 пъти х 6)
279 936 ( 46 656 пъти х 6)
1 679 616 ( 279 936 пъти х 6)
10 077 696 ( 1 679 616 пъти х 6)
60 466 176 ( 10 077 696 пъти х 6) и т.н.
                КАКТО ВИЖДАТЕ , ГЕНЕРИРАЩИТЕ ЧИСЛА ЗАПОЧВАТ С 6 И ЗАВЪРШВАТ ВИНАГИ НА 6 !!! 6 Е АЛФАТА И ОМЕГАТА! НАЧАЛОТО И КРАЯ ! Бог !

               
                                             Да повторим :
Числовата редица на генериращите числа започва с 6 (Шест)
И завършва винаги на 6 (Шест)!
6,
36, (6 пъти х 6 )( 6 е 1/6-та от 36)
216, (36 пъти х 6)(36 е 1/6-та от 216)
1296, ( 216 пъти х 6)(216 е 1/6-та от 1296)
7776, ( 1296 пъти х 6)(1296 е 1/6-та от 7776)
46 656 (7776 пъти х 6)(7776 е 1/6-та от 46 656)
279 936 ( 46 656 пъти х 6)(46 656 е 1/6-та от 279936)
1 679 616 ( 279 936 пъти х 6)(279 936 е 1/6-та от 1 679 616)
10 077 696 ( 1 679 616 пъти х 6)(1 679 616 е 1/6-та от 10 077 696)
60 466 176 ( 10 077 696 пъти х 6)(10 077 696 е 1/6-та от 60 466 176)  и т.н.

30,08,2017
София                                                                          Додекаедър


                                          ( Следва продължение)

            Aрхитектура на Времето.
                                Символи на Времето. Музиката и Танцът.

                                             


понеделник, 28 август 2017 г.

Защо Хитлер използва свастиката?

Снимка на Ошо Алия.                                                   Защо Хитлер използва свастиката?

Хитлер е креатура на Световното задкулисие, чиято цел беше чрез него да оскверни символите и идеите на Древнобългарската духовност, първата човешка духовност от времето на Просветените българи, първите човеци на земята. Свастиката е Древнобългарският символ на Бога Слънце, обикалящ около земята и даряващ и живот. Този символ е разпространен от Дедите ни по цялата земя при разселването им след Библейския потоп в Черно море случил се 5504 г. пр.хр.
Хитлер се опита да омърси този символ и да го превърне в символ на фашизъм и "мръсен" национализъм. А днес сме свидетели как покрай Хитлер и раздухваната за него легенда, и Национализмът и Патриотизмът са обявени за вредни в следващата задкулисна манипулация - Европейският съюз!
Хитлер измисли и компрометира и идеята за Единния произход на човечеството от един Първи народ, като разпространи термина Арийци. Разбира се, полуистината е по-силно оръжие от лъжата и Хитлер използва този способ, подучен от своите спонсори Рокфелер и Ротшилд и Световното задкулисие. Той просто замени Древните българи с измислените Арийци, знаейки много добре, че готите, германите са Древнобългарските гети, разселили се и заселиили Европа в древността.
Самият Петър Дънов като студент в Америка пише дисертация, в която ясно споменава произхода на старогерманския език от Българските земи.
Няма зло, което да е сполетяло човечеството и да не е създадено и спонсорирано от Световното задкулисие на Световното лихварство - и Османското робство над българите, и Наполеон, и Хитлер, и Фашизмът, и Комунизмът, и Демокрацията и Глобализмът са все пъклените планове на жадните за световна абсолютна власт.
Измисляйки политическите системи на лъжата и манипулацията над човешкото съзнание, създавайки изкуствени обществени йерархии и продажни "елити", Световното Лихварство корумпира и постепенно унищожава човечеството, като усилено го тика и в момента към поредната световна война и изтребление.
П.С. На снимката е Звездното движение през годината на съзвездието Малката мечка или още наричано от Дедите ни Малките кола. Древните българи са смятали, че Слънцето е Коларят или още са го наричали КараКольо. Слънцето е този, който кара Колата през Небесния небосвод. Съзвездията Големите и Малките кола са подкарвани от КараКольо всяка година, като през пролетта са най-високо в небето, а през есента най_ниско. Тези съзвездия именно образуват знака на Древнобългарската свастика движейки са по небосклона и показващи на Дедите ни първите земеделци на земята кога е време за оран, сеитба или жътва. Посоката на свастиката може да бъде и на ляво, и на дясно, като оригиналът е Древнобългарската първа свастика, намерена в Алтимир. Свастиката отразява светогледа на Древнобългарските жреци за звездите, наблюдавани именно от Северното полукълбо. Полярната звезда, около която обикалят Съзвездията Колата се наблюдава само в Северното полукълбо. Именно в България е възникнала Първата човешка цивилизация, първото земеделие, първото звездобройство и така нат.
По-късно при създаване на измислицата Древна Гърция КараКольо Богът Слънце е обеззвучен на Херкулес / Херакъл!

неделя, 27 август 2017 г.

Време и Половина Време!Тази информация достига до вас,
 защоро разбирате български.
Това е Езикът на Бог !
Вчера ви показах как е разделено Цветето на Живота.
Днес да си довърша мисълта!
Първо са го разделили на 2, така,че са се получили 2 половини с по 3 листенца/части/
После са го разделили на още 2, така че станали 4 части с по ЕДНО И ПОЛОВИНА ЛИСТЕНЦА.
Много важен, бих казал, изходен факт!
Това означава,че Цялото е 6!
Но, светът са го разделили на Цяло + Половина !
Така се е родила цифрата 9 , плод на Цялото (6) + Половината(3). (6+3 =9 )
Същото важи и за годините ! Един цял къс Време е Една + Половина сегашни години, т.е. 12 + 6 = 18 месеца.
18 месеца + 18 месеца правят Кръг Време -36 месеца (3 години)
В този смисъл е глупаво Времето да се изравнява на 4 години. Просто е нелогично!
До тук говорихме само за 3 от листенцата на Цветето на Живота.
Другите 3 листенца също са сбор на 1.1/2+1.1/2-ра..
18 +18 = 36 месеца , т.е. още 3 години .
Така се получава Бинарността от 2 пъти х 3 години = 6 години.
6 години е Цялото. Пълнотата.
Така са казали древните! Хексадата е абсолютната пълнота!
Така пак опираме до простотията или лукавството на Църквата!
Не може Пълнотата във всичко и навсякъде да е 6 , в сезоните да бъде 4 ! Защото Църквата е нарушила Вселенското Съотношение от 1.1/2 (Едно и Половина) и е създала календарна година с 4 сезона , а не с 6 !?
6 сезона са ЕДНО и ПОЛОВИНА! ГОДИНА И ПОЛОВИНА.
КАКТО ВЕЧЕ КАЗАХ - ДНЕС Е ГОЛЯМА БОГОРОДИЦА , ИМЕННО ПО ТАЗИ ПРИЧИНА - ЗАЩОТО ОТ НАЧАЛОТО НА ЦИКЪЛА , ОТ ВИСОКОСНИЯ ДЕН (29.02.2016Г.) ДО ДНЕС СА ТОЧНО 18 МЕСЕЦА , = ЕДНА ГОДИНА И ПОЛОВИНА.
Едно Време и Половина Време!
Тъй като Цялото е 6 , а Едно и Половина е 9 (6 +3), то :
Две и Половина е 15 (Индикт , 6 + 6 +3 )
Три и Половина е 21 (6+6+6+3)
Четири и Половина е 27 (6+6+6+6+3)
Пет и Половина е 33 (6+6+6+6+6+3)
Шест и Половина е 39 (6+6+6+6+6+6+3)
До тук !
6 е Пълнотата!
Но вече със Излишък, което "отваря"Кръга (36) и го прави Спирала.
Затова се ходи на гробища на 40-я ден сутринта, защото душата е изминала 6-те цикъла и Половина, и е "отворена" вратата към ДРУГИЯ СВЯТ!
На 40-я ден сутринта - на гробища, означава че изпращаме Азът за последно!                                                    4 пъти по 18 = 72 месеца = 6 години.

                                     Троянски манастир. Богородица Труеручица.

                             Днес, 28-ми август е Голяма Богородица, Успение Богородично!
                                                                       ( по стар стил)

Днес е Голям Празник! Истинският празник е днес!
А не този , който непросветени попове ни карат да празнуваме 13 дни по-рано, така че да не се получи съвпад на Времето и Пространството, и да не бъдат чути молитвите ни към Бог.
Защо днес е Истинският Празник ?
- Защото днес правим година и половина (точно 18 месеца) от високосният ден на 29.02.2016г!
Светът е Триединен (3) и едновременно с това е Бинарен (2). Когато разделяш 2-те константи получаваш 3:2 = 1.5!
Едно и Половина!
Което важи и за Времето !
Един цял къс Време е Едно време+Половина време.
Превърнато в сегашният начин на летоброене е Година и Половина.
Така, че днес 28-ми август свършва един такъв цикъл Време от 29.02.2016 - 28.08.2017 г.
Ето затова днес е Голяма Богородица, защото по този начин древните българи са отчитали Краят на Цикъла от 18 (2х9)месеца.
По същество нощес трябва да настъпи Нова година ! 
И тя да продължи също 18 мецеца(18+18=36 , Кръг Време) - до 28.02.2019г.
Българската Православна църква нито е ПРАВО , нито е СЛАВНА !28.08.2017г.
                                                                                                    Додекаедър

събота, 26 август 2017 г.

Четиримата конници на Апокалипсиса.
Апокалѝпсис (на гръцки Αποκάλυψις - „разкриване“, „смъкване на завеса“, „откровение“).

                                  Апокалиптични сцени – стенопис от Осоговски манастир (Македония)


Четиримата конници на Апокалипсиса – Завоевателят, Войната, Гладът и Смъртта, картина от 1887 от Виктор ВаснецовАгнецът е видим най-отгоре.


Четиримата конници на Апокалипсиса са описани в последната книга от Новият завет в Библията, наречена Откровение от Йоана от Исус Христос в частта 6:1-8. В главата се разказва за книга или свитък в Божията дясна ръка, който е подпечатан със седем печата. Божият агнец, тоест Исус Христос, отваря първите четири от печатите, при което се появяват четири конника: бял, червен, черен и блед. Според Християнската есхатология тези четири конника на Апокалипсиса са предвестници на Страшния съд

Четиримата конници

Белият конник

Обикновено Белият конник е наричан Завоевател, това е защото белият кон обикновено е символ на „влизането“ на владетеля във власт. Той е свързван с победа (в гръцката библия думите произлизат от νικάω, завладявам, побеждавам), той носи лък и корона на победител.
Според някои интерпретации това е самият Исус Христос, според други той е изпратен Светия Дух, а в сравнителното религиознание това е „водещ към правия път“.
Причината да бъде разглеждан като Исус Христос е, че той се появява по-нататък в Откровение 19 на бял кон. Други интерпретации го посочват като знамение и като предвестник, тъй като Агнецът триумфално се появява в Откровение 5, и в този смисъл бива разглеждан като изпратен от Светия Дух.
В сравнителното религиознание той е свързван с битката в Махабхарата и Арджуна, чиято колесница е предвождана от бог Kришна, като самият Арджуна е бил умел стрелец.

Червеният конник

Той обикновено се възприема като представящ Войната или той започващ началото на война. Червеният конник държи голям меч, изправен нагоре (в хералдиката и във военната история, и символика мечове изправени нагоре и особено изправени кръстосани мечове са символи на война, влизане в сражение /вж напр. Жана д' Арк, нейни изображения от миналото и днес, както и хералдическа символика/, обявяване на война и съответно за кръстосаните мечове – битка). Конникът е червен (πυρρός, от πῦρ, огън), като едновременно червеният цвят обикновено се смята за представящ яростта и гнева, както и в гръцки πῦρ, огън, в български се използва израза включително „боен огън“, тоест „сражение“.

Черен конник

Черният конник държи двойка везни в ръката си. Макар черният кон (вран кон) обикновено да се свързва със смелост, напор и т.н. в битка, а везните със отсъждане на справедливостта (виж Темида) библейския текст продължава с:
И чух <нещо> като глас отсред четирите живи същества, който казваше: Един хиникс пшеница за динар, и три хиникса ечемик за динар; а дървеното масло и виното не повреждай. 
което е причина този конник да бъде наричан Глад.

Блед конник

И видях, и ето блед кон и името на яздещия на него беше смърт, и адът вървеше подире му; и даде им се власт над четвъртата част от земята да умъртвят с меч, с глад, с мор и със земните зверове.
Този конник обикновено е наричан Смъртта, като цвят е наричан блед или бледо зелен, и т.н. (гръцката дума е χλωρός, khlōros, от „chlorophyll“ и „chlorine“).

                                                                       Уйкипедия