понеделник, 24 септември 2018 г.                                 Arithmetic of Heaven

                                                        (Аритметика на Небето)

The arithmetic of Heaven and Earth is best illustrated by the chess field.
The chess has 64 fields.
32 black and 32 white. This leads to the thought of symmetry and harmony.
There are 8 horizontal and 8 verticals with 4 white and 4 black fields.
But if we turn the chess 45 degrees (Figure 2) so that the diagonals become horizontal and vertical.
Then there is an asymmetry of 8 white horizons and 7 black horizons.
The same happens with the verticals. They become 8 black and 7 white verticals.
This is how the Earth is rotated!
This gives birth to the 7/8 thact, which is the master of Heaven.

                 фиг.1Аритметиката на Небето и Земята най-добре се онагледява с помощта на шахматното поле.
Шахът има 64 полета.
32 черни и 32 бели. Това навежда на мисълта за симетрия и хармония.
Има 8 хоризонтала и 8 вертикала с по 4 бели и 4 черни полета.
Но ако завъртим шаха на 45 градуса  (фиг. 2 )така , че диагоналите да станат хоризонтали и вертикали.
Тогава се получава асиметрия на 8 бели хоризонтала и 7 черни хоризонтала.
Същото се случва и със вертикалите. Те стават 8 черни и 7 бели вертикала.
Така е завъртяна и Земята !
Това ражда тактът 7/8-ми, който такт, е господар на Небето.


The outermost of the chess flights, which form a square with eight-flight sides, has a total of 28 fields. (14 white and 14 black). 28 fields represent 7/8 of 32!
               T. k. the chess field symbol of the Circle is the second girdle squares from outside to inside. It has six-party countries. these are the 6 parts of the Circle. This belt consists of 20 squares, which is 5 / 6th of 24 hours of the day.
               The third belt from the inside out of the chess field describes a square with 12 fields and this is 3/4 of 16.

                                       фиг.2

Най-външният пояс от полета на шаха, които образуват квадрат със страни с по 8 полета - има общо 28 полета. ( 14 бели и 14 черни ).  28 полета представляват 7/8-ми от 32 !
              Т. к. на шахматното поле символ на Кръга е вторият  пояс квадрати от вън на вътре. Той  има страни с по 6 полета. това са 6-те части на Кръга. Този пояс се състои от 20 квадрата, което е 5/6-ти от 24 - часовете на Денонощието.
              Третият пояс полета от вън на вътре  на шахматното поле , описва квадрат с 12 полета и това е 3/4-ти от 16 .

Celestial Tact 7/8 is a tact of Heaven.
Sages have found a way to illustrate this with game chess and chess.
It has 64 fields.
The blue color (Figure 3) marks the limit on which the two halves of the chess are "sewn together". The blue is in Heaven. White is on Earth.
Heaven (the blue fields are 36, and Earth, the white sector is 28.) (36 + 28 = 64)
Unjust!
The sky is harmonious, because 36 is a Circle with 6 equal parts of its radius. If it is a Square, it also has symmetry and harmony: 6 x 6 = 36. That's why Heaven is harmonious!
There are 28 fields on Earth. The only equally uniform distribution is
7 x 4 = 28.
This predetermines Earth Time to have 4 weeks, which is exactly 4 x 7 = 28. So is the time for the Moon to make a full circle around the Earth - 28 days. It has 4 phases corresponding to the 4 Earth weeks, which determines Earth Cycle Time.
I can see what the Heavenly Tact 7/8 is.
As I have repeatedly pointed out, there are six main time points:
1/2; 3/4 th; 5 / 6th (Earth Hour); 7 / 8th (Heavenly Tact, the one we are talking about), 9 / 10th Pact of the Angels World and 11 / 12th Pact of God.
All of them are prepared as described herein:
THE WEATHER AND THE EARTH HAVE BEEN COLLECTED ON THE SHADE WATER!
 On the outermost square, the sky (in blue) extends into 8 fields both horizontally and vertically. This makes 16 fields. The Earth (in white) remains with seven fields horizontally and vertically, total 14. Of 8 possible fields, seven and 16, only 14 mean. The Earth has 7 parts of 8 possible. This is what sets the 7/8 thirth, which is actually an incomplete time cycle. The remaining 1/8 is hidden time.
Blue 8 and White 1 are doubled. There is a hidden Time beneath them. So the squares are from 28 to 30. I try to illustrate how Time is stretching, though not the best.
 This illustration shows approximately what happens to the visible 28 days we see the moon. After that, it disappears from the sky to appear after the 30th day, like New Moon.
       1       7        

    6

       5

   4

   3

   2

   1

       2

   2

       328 


   3

       4

   4

       5

   5

       6


                      
 36

   6

       7

   7

        8        7

         6

        5

        4

        3

        2

         1
                                                                  фиг.3

Небесен такт 7/8-ми е такт на Небето .
Мъдреците са намерили начин да онагледят това с помощта на играта шах и шахматното поле.
То има 64 полета.
Синият цвят  ( фиг 3) маркира границата по която са "съшити" двете половини на шаха. Синята е на Небето. Бялата е на Земята.
Небето(сините полета са 36, а Земята , белият сектор, е 28. (36 + 28 =64 )
Несправедливо !
Небето е хармонично , защото 36 е Кръг с 6 еднакви на радиуса му части. Ако е Квадрат, то също има симетрия и хармония : 6 х 6 =36. Ето защо Небето е хармонично !
На Земята са отредени 28 полета . Единственото що-годе равномерно разпределение е
7  х 4 = 28.
Това предопределя Времето на Земята да има 4 седмици, което е именно 4 х 7 = 28. Толкова е и Времето за което Луната прави пълна обиколка около Земята - 28 дни. Тя има 4 фази, отговарящи на 4-те земни седмици, което определя Цикличността на Земното Време.
Нагледно показвам какво представлява Небесният такт 7/8-ми.
Както вече многократно съм посочил има 6 основни времеви такта:
1/2-ра ; 3/4-ти ; 5/6-ти (Земен такт) ; 7/8-ми (Небесен такт, този за който говорим) ;9/10-ти такт на света на Ангелите и 11/12-ти тактът на Бог .
Всички те се получават по описаният тук начин:
НЕБЕТО И ЗЕМЯТА СА СЪБРАНИ ВЪРХУ ШАХМАТНАТА ДЪСКА!
 На най-външният квадрат Небето (в синьо) се разпростира на 8 полета и хоризонтално и вертикално. Това прави 16 полета. Земята ( в бяло) остава със седем полета по хоризонтала и вертикала, общо 14. От 8 възможни полета, седем  и от 16 , само 14 означава.че Земята има 7 части от 8 възможни.Това именно създава тактът 7/8-ми, което всъщност е непълен цикъл Време. Останалата 1/8-ма е скрито време.
Синята 8-ца и бялата 1-ца са удвоени. Под тях има скрито Време. Така квадратите стават от 28 на 30. Опитвам се макар и не най-сполучливо да ви илюстрирам как Времето се разтегля.
 Тази илюстрация показва приблизително какво се случва с видимите 28 дни,  в които виждаме Луната. След ,което, тя изчезва(скрива се ) от небосвода , за да се появи след 30-я ден , като Новолуние.


Since the world in which we live is spherical, made up of spherical formations, they have a circular character, and here is the pattern of the 7/8 th circle.
Here the Circle is divided into 8 equal parts, and 1/8 (the orange sector) is hidden and the Earth Week of 7 days is "born". It is disharmonic but what to do! This is what the Lord commands!

                                                                              фиг.4

Тъй като светът в който живеем е сферичен , изграден от сферични образувания , те имат кръгов характер и ето модела по който се получава тактът 7/8-ми при кръга.
Тук Кръга е разделен на 8 равни части, като 1/8-ма (оранжевият сектор) се скрива и така се "ражда" земната седмица от 7 дни. Дисхармонично е , но какво да се прави! Така повелява Господ!


Tackt 5 / 6th (Earth Hour)
At Circle All is 6!
By condition! Given by God!
Each whole is divided into 6 and each whole has 6 parts.
The whole is Triadic.
It consists of 3 pairs of elements. 3 Pairs.
But, the whole is Binary!
It consists of 2 halves.
3 is the Half of the Whole. Environment!
There are 6 Mediums: 3,9,15,21,27,33.
When you make a multiplication of 3 x 2 = 6, it means that you multiply the Trinity x Binary = Whole!
This is the Circle. Its radius divides it into six equal parts.
 Time is also a Circle, it also respects this regularity and is divided into 6 parts. God creates the world for 6 days.
Each part has 60 degrees, which determines the duration of seconds, minutes, hours, and so on.
 6 parts 60 = 360 degrees. This also applies to the time when the 6 parts of each level have 60 divisions. Thus a divided Circle represents one whole, divided into 6 parts or the whole is 6 / 6th.
 Tackt 5 / 6th is obtained by cutting the Circle along the Radius line, from the Circle to the Circle Center. (dashed line between the yellow and orange sectors)


                              фиг.5

Такт 5/6-ти ( Земен такт)
При Кръга Цялото е 6!
По условие! Дадено от Бог!
Всяко Цяло се дели на 6 и всяко Цяло има 6 части.
Цялото е Триединно.
Състои се от 3 двойки елемента. 3 Чифта.
Но, Цялото е и Бинарно!
Състои се от 2 Половини.
3 е Половината на Цялото. Среда!
Има 6 Среди: 3,9,15,21,27,33.
Когато извършвате умножение на 3 х 2 = 6, това означава , че умножавате Триединство х Бинарност = Цялото!
Това е Кръга. Неговият радиус го разделя на 6 равни части.
 Времето също е Кръг, то също  спазва тази закономерност и се дели на 6 части .Бог създава света за 6 дни.
Всяка част има 60 градуса, което определя продължителността на секунди, минути, часове и т. н.
 6 части по 60 =360 градуса. Това важи и за времето , където 6-те части на всяко ниво време имат 60 деления. Така разделен Кръга представлява едно Цяло , разделено на 6 части или Цялото е 6/6-ти.
 Такт 5/6-ти се получава, като се разреже Кръга по линията на Радиуса, от Окръжността до Центъра на Кръга. (пунктираната линия между жълтия и оранжев сектор)


Once the radius is cut from the middle to the periphery, the circle is twisted, swinging like a cone, resulting in a cone where 1 / 6th of the circle (the orange sector) hides under the yellow sector and thus the pitch on Earth 5 / 6th.
1 / 6th remains a hidden time for us people. We do not know exactly what's going on with her.
An example of such a "hidden" time is 9 months of pregnancy.


                               фиг.6
 След като Радиусът се разреже от средата до периферията, Кръгът се подлага на усукване, повива се като фунийка, и така се получава конус, при което 1/6-та от кръга (оранжевият сектор) се скрива под жълтият сектор и така се получава тактът на Земята 5/6-ти.
1/6-та остава скрито време за нас хората. Не знаем точно какво се случва с нея.
Пример за такова "скрито" време е 9 месеца бременност.

събота, 18 август 2018 г.


                     Истината за Краят на Времената!

     „ За да разбереш променящият се свят, трябва да разбереш Времето!“


Тази информация достига до вас,
 защото разбирате български.
Това е Езикът на Бог !


Краят на Времето е 2000-та година !
Но не съвсем!
Свързването на големи периоди от Време изисква наличие на Преходен период.
В Библията този Преходен период е обозначен, като 144 000 ,които ще останат след Времената.
Но не е оказано за какво става дума.
Евреите , в продължение на векове са изградили теория, която твърди, че ще останат 144 000 души на Земята, вследствие на Апокалипсис. По 12 000 от дванадесетте племена на евреите.
Това е едно твърдение, граничещо с шарлатанство!
Това е невярно твърдение!
Наивна глупост!
Абсолютната Истина е , че след края на 2000-те години от Христос, следват 144 000 часа свързващо Време. Преходно или технологично Време!
144 000 часа са 6000 дни!
Защото 6000 дни х 24 часа = 144 000 часа!
Шест хилядният ден  от Новия 21-ви век бе на 04.06.2017 година.
Денят бе Неделя, Петдесетница , след Великден.
Последва Нулев ден – 05.06.2017.
Денят бе Понеделник(Начало на седмицата) и бе СВЕТИ ДУХ !
СВЕТИЯТ ДУХ слезе на Земята!                                                           
Това е Абсолютната Истина!
НОВОТО ВРЕМЕ започна на 06.06. 2017 година!
На Шестият ден от шестият месец на година Единица (защото 2+0+1+7=10=1+0=1)!
Но Времето е неразбираемо, защото няма ярки и отчетливи граници – „от –до“ !
Така и  Зародишът на Новото Време бе  в рамките на  Преходния период от 144 000 часа или 6000 дни.
Старото Време трябваше да приключи на Нулевият ден (20.12. – Игнажден)от 16-та година на 21 –ви век.
Защото в Библията са посочени 7 Печата на развитие на света.
Времето,което живеехме , бе Времето на разчупване на 7-я печат!
7 Печата са 7 Кръга, т.е. 7 Космически цикъла .
Един Космически Цикъл трае 288 Земни години.
защото 24 земни години = 1 Небесна година.
12 Небесни години (колкото са зодиите) х 24 земни години = 288 земни години трае 1 Космически цикъл (Кръг).

а
7 Цикъла х 288 земни години водеха до 2016 –та година!
7х288= 2016!
Това определи Краят на старото Време да бъде на 20 декември 2016г. (Нулев ден на годината).
7-те Космически цикъла (по 288 години) бяха свързани с Новото Време посредством 7 Небесни дни.
Един Небесен ден е равен на 24 Земни дни.
Т.е. „свързващият“ период бе 7 х 24 = 168 земни дни или 1 Небесна седмица.
168-я ден от Игнажден  2016г. бе 06.06.2017 година. (виж схемата)

             Забележка: Периодът на схемата обхваща 600 дни. От Игнажден (Нулевият ден)2017г. до Слънчевото затъмнение на 11 август 2018 г. Показва, че това затъмнение не е произволно случило се, а има Космически разум, които движи и контролира процеса на космическо Движение. Космическите събития се случват във връзка с посочената цикличност и служат за стиковане на космическите тела.

Цялата периодизация изглежда така:
- 20 века, т.е. 2000 години от Христос
-16 години от 21 век + 5 високосни дни +155 дни от 17-та година = 6000 дни = 144 000 часа.
-Край на Времето 04.06.2017.
-Нулев ден - СВЕТИ ДУХ 2017г. - 05.06.2017.
-Начало на Нов Цикъл - 06.06.2017 г.

Новото Време

От 06.06. 2017           до 11. 08.2018 г. = 432 дни
От Игнажден 2017г.  до 11.08. 2018 г. = 234 дни
От 06.06.2018г.          до 11.08. 2018 г. = 66 дни
-------------------------------------------------------------
Общо сумарно : 432+234+66=732 дни(2 земни години, 30,5 Небесни дни = 1 небесен месец)
Както се вижда Времената са като матрьошки - влизат едно в друго и ВЪТРЕШНОТО ВРЕМЕ от 732 дни е равно на 432 ДНИ ВЪНШНО ВРЕМЕ, което ние преживяваме реално!
И затова вибрацията от 432 херца е Хармоничната вибрация в природата.
432 херца е музикалния тон "ЛА", и той се издава от камертона ( до 1939 г.)
Колкото и да ви е трудно да се съгласите - има Вътрешно и Външно Време.
Граница на 2-те Времена е Огледало!
Външното Време 234 дни = 432 дни Вътрешно Време!
234/432 !
234 + 432 = 666 дни е цял ,  завършен цикъл Време!
Добавени още 66 дни "технологично"време за свързване = 666+66 = 732 дни на 2 земни години.
9 пъти х 666 = 5994, т.е. 6000 без 6 !
Тези 6 единици остатък са Начало на Новото стъпало ! !
Остатъкът 6 дава възможност за Ново Начало,
 Ново Сътворение, както 6-те дни на Бог , от нашето Сътворение!


      Този принцип наложен върху Хронологията на живота ни, през последните около 2 години , изглежда така :


Схемата показва, как Времената се наслагват едно в друго.
Като Матрьошки!
Ние виждаме , усещаме и преживяваме само най-голямата - външна матрьошка ,която е 432 дни.
По-малката матрьошка от 234 дни и най-малката от - 66 дни ние не виждаме.
Защото това е Вътрешно, невидимо за нас Време.
Това е Триединство на Времена. 
Те имат ОБЩО НАЧАЛО . - Ос около, която се завъртат.
Теоретично обяснено, Времето изглежда , като 3 прави,с различна дължина, които се завиват в Кръг. Подредени , правите образуват ПИРАМИДА!
А=3/3, В=2/3, С=1/3. Сумарно 6/3-ти = 3. Изначално Триединство!
Съдържа 6 цикъла (дни). Бил е необходим още един цикъл на А (Седмия ден),
за да се задвижи Времето !Това е довело до пълен цикъл на В (Осми ден) и
и последващ пълен цикъл на С (Девети ден).
Така Бог създал цикъла Време=6 дни и Половина Време=3 дни!
Общо 9 дни, колкото са Цифрите!
От тук и библейското понятие - "Време и Половина Време".Възможно е това  да са зъбни колела!
Когато  А направи пълен Кръг се спира.
Изчаква В, и когато В направи пълен Кръг, избутва един зъб назад от А.
Така Последният зъб на А - става Първи!
Когато и С направи пълен Кръг, също избутва един зъб назад. Предпоследният зъб
става Втори! Ражда се  Нова Бинарност от 2 дни(48 часа). И Времето не свършва!

 Трите Времена тръгват едновременно. Имат общо начало и обща начална точка.
Когато най-късата отсечка , А - направи Кръг, втората, В е направила 1/2-ра кръг, а третата, С е на 1/3та от Кръга!
Трябват 6 Кръга за да застанат 3-те Начала в  общата Начална  точка .
Това е предопределило Сътворението на Бог , да трае 6 Цикъла, т.е. 6 дни!
1Кръг А = 1/2 В и 1/3 С.
2Кръг А = 1 Кръг В и 2/3 Кръг С.
3Кръг А = 1.1/2 В и 1Кръг С.
4Кръг А = 2 Кръг В и 1.1/3С.
5Кръг А = 2.1/2 В и 1.2/3 С.
6Кръг А = 3 КръгВ и 2 Кръг С !
              Това поражда отношениета;
               1+2+3=6
               3+6+9=18 ( 3, 6, 9 - e Кодът на Времето)
               6+12+18=36
               60+120+180=360 - Кръг !
Ето защо Времето е Асиметричен Кръг, разделен на 1/6+1/3+1/2 !

Ако използваме библейските термини,
 Спиралата е Време и Половина Време(фиг.1),
 а Двата кръга са Две Времена с общо Начало (фиг.2).

                    Древното определение за Време е , че "Времето е Кръг!"
Съвременното тълкувание представя Времето, като Спирала.
Истината е, че Времето преминава през двете състояния.
 Ту е Кръг, ту е Спирала, която впоследствие се затваря в Нов Кръг, нарастнал като пространствена, геометрична прогресия.

                      

                   Абсолютното Чисто Време, е Цикъл със Шестотин Шестдесет и Шест (666) части.
                   666  Земни дни.
                   Това са 27.75 Небесни дни, 27.3/4-ти дни, или 27 дни и 18  - аналог на дните на Земята , за които Луната прави пълна обиколка около нашата планета.
666 дни се разделят на Асиметрични Кръгове, на огледален принцип -234 дни и 432 дни.
Всеки Кръг е разделен на Третини (Триединства).
234 : 3 =78 (такт 7/8-ми , изграден от 7 кръга десетици и 8 кръга  единици).
432 : 3 = 144 ( два такта 7/8-ми, Бинарност). 
Това определя библейското число за Края на Времената да бъде 144 000!
На същият огледален принцип се разделят часовете, като 66 часа се делят на 24 часа+42 часа.
Разделени на Триединства са :
24 : 3 = 8  и  42 : 3 = 14.  Събрани двете Частни, дават числото на Бог : 8 + 14 = 22 !
Триединството е на всички нива на Времето.
Включително Секундата е изградена от Триединства.
Една Секунда има 60 Терци! А Терцата е, както при картите, от 3 части.

                         
                           При игра на карти ,Терца -  са 3 поредни карти.
                                   Силата на терцата се определя от какви  три карти е образувана .
   Същото е при Времето - 
                           3 поредни цифри образуват Терца - 234 или  огледалното 432.

Тук е моментът да отбележа, че при картите - 4 еднакви карти са Каре !
При Времето няма Каре! Защото Времето е Кръг, а Кръгът разделен на 4 равни части , не поражда Движение! А Движението е основната форма на съществуване на Времето!
Равенството е Равновесие, а Времето се нуждае от Неравенства!
По тази причина , не е правилно Времето да се изравнява на всеки 4 години!
По простата причина, че кодът на Времето е 3, 6, 9!
Следователно, Времето трябва да се изравнява на всяка 3-та, 6-та и 9-та години!

 (Следва)


четвъртък, 19 юли 2018 г.
                  Теза - Антитеза - Синтеза“100 000 англичани не могат да контролират 300 милиона индийци, ако тези индийци не им сътрудничат.”
                                                                                      
Махатма Ганди

Новият Световен Ред идва! Готови ли сте? Веднъж разбрали каква е неговата същност, и как е възможно постепенно да бъде наложен, вие ще станете способни да го наблюдавате как той се разширява в ежедневните новини!
Научете се как да се пазите, деца мои!


Застанете устойчиво с проницателност, обезпокоени.Така вие вече няма да възприемате новините по стария начин.

Вие живеете сега в крайните времена!
Новини накратко:
Списание “Мегъзин”, 25 май, 1992, “Разговор с Горбачов”, стр.51 “Нищо от триумфалното двуседмично турне на Михаил Горбачов в Съединените щати, не говореше, че това е вече един политик в оставка, вън от властта. Американците…го посрещнаха с овации…Тъй като неговата визита в Съединените щати бе, за да се създаде основа и контакти за …Фондацията Горбачов, това го улесни да попадне в редицата на държавните мъже, чиито речи се очакват с нетърпение да обходят планетата. Тематиката му бе като естествена последица, перестройката: целият свят се нуждае от промени и преориентация. Горбачов не се увлече да говори за предположението, че социалистическата теория е пропаднала или че комунизмът бил вече мъртъв.
Алтернатива между капитализма и комунизма е в ход.”
Много от вас вероятно ще изпаднат в учудване от тази новина, не отчитайки обаче, че тя съдържа едно от най-великите признания в историята на модерния свят. Всеки един изследовател на Заговора на Илюминатите водещ до Новия Световен ред, неизменно би прозрял какво всъщност Горбачов има предвид като казва “алтернатива между капитализма и комунизма сега е в ход/най-близко бъдеще/.
Ако се вгледаме внимателно в съждението на Горбачов, ние ще видим, че той иска да каже за трите системи на управление. Двете, които досега присъстваха и третата, която е на път да дойде. Той има предвид Комунизма и Капитализма като понастоящем установени на планетата, но говори за трета система, която не именува все още, чието управление ще бъде нито комунистическо, нито капиталистическо.
Какво всъщност би могло да означава всичко това? За да отговорим на този въпрос, би трябвало да се върнем в историята към 1 Май, 1776 година, в денят, когато Адам Вайшопт, евреин, йезуитски свещеник, създава своята окултна група, която именува Илюминати или Осветени. Адам Вайшопт формира своето общество на основата на Йезуитския орден, чийто правилник и ред, той отлично познава.
Майсторите – илюминати представляват истинско тайно окултно общество, изцяло затворени към външния свят. Те имат свой определен план да отхвърлят всички религиозни и граждански институции и правителства, като ги заменят с едно ново Световно- Глобално управление, всъщност Системата, която още тогава Вайшопт нарича Нов Световен ред.
Какви са специфичните планове на новия Световен ред?
Уебстър посочва в своята книга “Световната революция” следния списък, който включва следните 6 цели.
 1. Премахване на Монархията и всички съществуващи правителства.
 2. Премахване на частната собственост.
 3. Премахване на правото на наследяване.
 4. Премахване на патриотизма.
 5. Премахване на семейството /семейството, брака и цялата моралност, както и институциите за обучение на децата/
 6. Премахване на религиите.

За да се изпълни този план, Вайшопт решава, че ще му бъде необходима свръхестествена сила, ако наистина иска да успее в разгрома на Западната цивилизация, която всъщност е християнска.
Така, Вайшопт поставя основите на Илюминатите върху окултна основа. Създава символа на своята организация, Всевиждащото Око върху една незавършена пирамида, поставено в кръг. В основата на кръга стоят думите Annuit Coeptus, което в буквален превод значи “Известявайки рождението на”. А в дъното на кръга са латинските думи “Novus Ordo Seclorum”, или Нов Световен Ред.
Ако този символ ви звучи познато, то е защото ви напомня символа от гърба на еднодоларовата банкнота. В дъното на пирамидата са латинските цифри, които като се превърнат в нашата позната арабска цифрова система, означават 1776.
И така, ако американските пари носят символа на Новия Световен ред, тогава бихме могли да допуснем, че американското правителство е било обвързано с Новия Световен ред още през 1776 година. Наистина е така, но за това по-късно ще говорим отново.
Вайшопт има предвид пърното отхвърляне на всички правителства и тяхната замяна с неговата Глобална система. Той се прицелва със своя план в западноевропейските правителства, защото според него те са изградени върху юдео-християнските принципи. Вайшопт инстинктивно чувства, че източните нации биха лесно съдействали на неговия план, тъй като техните религиозни системи са силно повлияни от мистицизма, такава каквато е и неговата окултна система. И наистина, за да влезе света в Новия Световен Ред, ние наблюдаваме това смесване което се извършва между източните нации и привържениците на Ню Ейдж.
Проблемът както Вайшопт го разбира всъщност стои в това, как впоследствие християнски ориентираните нации на Западна Европа и Новия Световен ред, да се конвертират към Съединените Американски Шати. И така, той насочва своя план в тази посока. Отначало той вижда две враждебни религии, на Романския католицизъм, и на буржоазното протестантско движение.
Ето го проблема накратко! Вайшопт иска да разруши Западните правителства, подменяйки ги с едно ново Глобално управление, наречено Нов Световен Ред. Но как да направи така, че да стигне от точка А до точка В ? Как да се постигне всичко това, степенувано променяйки всеки един аспект от културата на съответната западна нация, движейки се в посока от свобода към робство, и то така че гражданите на тази нация, да не забележат това и да не предупредят своите правителства за разрушителното действие!
Като старт, би трябвало само да се запази Плана в строга тайна. Това е и главната причина, поради която Вайшопт създава своята организация – Майсторите – илюминати.
Те всички вече имат своя тайна, която да пазят от другите народи, които се канят да заробят.
Вайшопт усеща, че би могъл да има отличен съюзник в лицето на обществото на фримасоните.
Официално създадени през 1717 в западния свят, те прокламират, че общочовешките ценности, и поведения, един ден като еволюират, ще се слеят в една точка в която всички религии стават една. И тогава според тях, всеки човек ще осъзнае, че е брат на другите. Така, фримасоните предвиждат, че ще се стигне до един път на Ново Глобално разбиране за света. Според тях, това е неизбежен процес и трябва да се осъществява по естествен път с мирни средства.
Вайшопт заявява на това “глупости”! По мирен и естествен път, това никога не би могло да се случи според него – а само чрез мощни революции! И така, Вайшопт и неговите хора, се заемат с инфилтрирането на свои хора във всяка една от фримасонските ложи, като се почне от 1776 и така в продължение на 13 години. Вече през 1789 година Вайшопт контролира всички масонски ложи в Европа със своето обкръжение. Победата му над американските масонски ложи става възможна не по-рано от 1830, въпреки че всъщност и преди това Вайшопт е бил в състояние да покори сърцата на американските масони.
На Вайщопт вече започва да му липсва един важен елемент в неговия грандиозен План да установи Нов Световен Ред: тактическото разгръщане на битката, позволяваща му да елиминира правителствата на Западния свят. През 1823 година, един немски професор на име Хегел, му осигурява тази важна формула, за осъществяването на тактическия план. Хегел предлага обществото да бъде управлявано по следната формула:
 1. Съществуване на един тип управление на общество наречено “Теза” би провокирало поява на противоположния тип управление, което Хегел именова “Антитеза”.
 2. Тезата и Антитезата биха започнали естествено да се борят помежду си, тъй като те са противоположни системи и виждат нещата по коренно различен начин.
 3. Ако Тезата и Антитезата се борят помежду си в един продължителен период, без това да доведе до унищожаването на едната от тях, тогава битката им ще премине в създаване на едно ново състояние – хибридна система на управление на обществото, която Хегел нарича Синтез.

Постоянна битка или заплаха от битка, ето къде е ключът!
Хегел теоретизира, че Конфликтът води до промени, а планираният конфликт – до запланувани промени. Тази теория профучава през Европа, по райони, колежи, обсъжда се на дебати. Очаровани от нея са студентите, но скоро и тази теория потъва в забрава, но Илюминатите, с фримасонството сега вече притежават своята формула по пътя към увековечаването на своята цел – Новият Световен ред. Нека повторим отново условията свързани с постигането на тази цел:
 1. Теза – оригиналната система, доминираща в Европа в края на 1700 те. Тази система е изградена икономически върху частната инициатива, политически върху монархията или демокрацията и религиозно – върху юдеохристиянството.
 2. Антитеза – противоположната на “тезата” система, която теоретически чрез побеждаване на тезата за един продължителен период от време, би създала новата система, наречена Синтеза.
Главният проблем е, че липсва истинска противоположна система през 1776 година.

И така, какво би могло да се измисли, когато противоположна система все още не е спонтанно възникнала? Ако аз съм по следите на установяването на Плана на Новия ред и също така вярвам в Хегел, тогава бих седнал и създал тази антитеза. Католическият издател и автор в същото време, Пиърс Комптън пише по този въпрос как бива създадена антитезата. През 1846 година, “имаше едно чувство за промени, което витаеше във въздуха, което би надхвърлило рамките на църквата. Две години по-късно избраните тайни посветени, наричащи себе си “Лига на 12-те Илюминати”, финансира Карл Маркс да напише своя Комунистически манифест. И така, антитезата е теоретично създадена чрез Комунистическия Манифест благодарение на Карл Маркс през 1848 година.
Схващането, че Илюминатите създават комунизма прави възможна връзката между комунизма и т.нар. Ню Ейдж движение., което бива създадено благодарение на Мадам Елена Блаватски през 1875 год. Ето защо вие виждате и чувате Горбачов да използва стандартната терминология на Ню Ейдж от 1986 година. Сега вече историческото ни проясняване е пълно.
Ето каква е връзката между организациите във времето:
1776 – обществото на Илюминатите е създадено с главна цел – Новия Световен Ред.
 1. - Хегел въвежда своята теория /Теза плюс антитеза = синтеза/
 1. - Карл Маркс създава комунизма, перфектната антитеза на капиталистическата система като теза
1875 – Ню Ейдж движението е основано като тайно общество – Теософско общество.
1917 – комунизмът става управляващата система в Русия, на практика създавайки антитезата на западната теза, изразена от Америка.
1917 – 1945 – западните сили изграждат в Русия статуса й на суперсила.
1945 – 1989 – Съветският съюз се явява в основата на потенциален конфликт с Съединените щати, по-специално създадения сценарий за опасността от ядрена война. Отсъстват реални конфликти.
1975 – Духовни наставници съветват теософското общество да започне работа с масите, изменяйки името си към Ню Ейдж движение.
1990 – Президентът Джодж Буш възвестява Новия Световен Ред през август след нападението на Ирак в Кувейт.
Предстои – сливане на Изтока и Запада, на Русия и Съединените Щати в едно Глобално Световно управление чрез Обединените Нации.
1999 – 31 декември, неуспешен опит за демонстриране на Новия Световен Ред, по време на честването на Миленеума в Кайро, в Гиза – подготвеното светлинно шоу включващо “Окото на Хор”над пирамидата.
Нови дати през 2000 – премиера на Новия Световен Ред включваща очаквана светлина отгоре.
Скъпи приятели! В Библията е казано,още от началото до края, че Луцифер /Сатана/ прави заговор още от самото начало за да опита да изтръгне контрола от Господ, и да може по този начин да заеме мястото му и да бъде обожествяван като бог на земята. Библейските пророчества ясно ни известяват, и в Стария, както и в Новия Завет, че Сатана ще използва в своята работа хора и нации, тайно заговорничейки, как да реорганизира света в 10 супер нации., служейки си с тъмната страна или магия, само и само да изпълни своята цел. И когато тези тайни общества успеят да реорганизират света в 10 нации, тогава ще се появи техния нов авторитет в лицето на Антихриста.
Такова накратко е библейското пророчество, касаещо световната организация в тези последни дни. И като изненада на изненадите е Планът на Новият Световен Ред, развиващ се паралелно с масивната работа извършена от Ню Ейдж движението.
Превод със съкращения от статията “Теза, антитеза = синтеза
www.cuttingedge.org/news/n1004.html