събота, 18 август 2018 г.


                     Истината за Краят на Времената!

     „ За да разбереш променящият се свят, трябва да разбереш Времето!“


Тази информация достига до вас,
 защото разбирате български.
Това е Езикът на Бог !


Краят на Времето е 2000-та година !
Но не съвсем!
Свързването на големи периоди от Време изисква наличие на Преходен период.
В Библията този Преходен период е обозначен, като 144 000 ,които ще останат след Времената.
Но не е оказано за какво става дума.
Евреите , в продължение на векове са изградили теория, която твърди, че ще останат 144 000 души на Земята, вследствие на Апокалипсис. По 12 000 от дванадесетте племена на евреите.
Това е едно твърдение, граничещо с шарлатанство!
Това е невярно твърдение!
Наивна глупост!
Абсолютната Истина е , че след края на 2000-те години от Христос, следват 144 000 часа свързващо Време. Преходно или технологично Време!
144 000 часа са 6000 дни!
Защото 6000 дни х 24 часа = 144 000 часа!
Шест хилядният ден  от Новия 21-ви век бе на 04.06.2017 година.
Денят бе Неделя, Петдесетница , след Великден.
Последва Нулев ден – 05.06.2017.
Денят бе Понеделник(Начало на седмицата) и бе СВЕТИ ДУХ !
СВЕТИЯТ ДУХ слезе на Земята!                                                           
Това е Абсолютната Истина!
НОВОТО ВРЕМЕ започна на 06.06. 2017 година!
На Шестият ден от шестият месец на година Единица (защото 2+0+1+7=10=1+0=1)!
Но Времето е неразбираемо, защото няма ярки и отчетливи граници – „от –до“ !
Така и  Зародишът на Новото Време бе  в рамките на  Преходния период от 144 000 часа или 6000 дни.
Старото Време трябваше да приключи на Нулевият ден (20.12. – Игнажден)от 16-та година на 21 –ви век.
Защото в Библията са посочени 7 Печата на развитие на света.
Времето,което живеехме , бе Времето на разчупване на 7-я печат!
7 Печата са 7 Кръга, т.е. 7 Космически цикъла .
Един Космически Цикъл трае 288 Земни години.
защото 24 земни години = 1 Небесна година.
12 Небесни години (колкото са зодиите) х 24 земни години = 288 земни години трае 1 Космически цикъл (Кръг).

а
7 Цикъла х 288 земни години водеха до 2016 –та година!
7х288= 2016!
Това определи Краят на старото Време да бъде на 20 декември 2016г. (Нулев ден на годината).
7-те Космически цикъла (по 288 години) бяха свързани с Новото Време посредством 7 Небесни дни.
Един Небесен ден е равен на 24 Земни дни.
Т.е. „свързващият“ период бе 7 х 24 = 168 земни дни или 1 Небесна седмица.
168-я ден от Игнажден  2016г. бе 06.06.2017 година. (виж схемата)

             Забележка: Периодът на схемата обхваща 600 дни. От Игнажден (Нулевият ден)2017г. до Слънчевото затъмнение на 11 август 2018 г. Показва, че това затъмнение не е произволно случило се, а има Космически разум, които движи и контролира процеса на космическо Движение. Космическите събития се случват във връзка с посочената цикличност и служат за стиковане на космическите тела.

Цялата периодизация изглежда така:
- 20 века, т.е. 2000 години от Христос
-16 години от 21 век + 5 високосни дни +155 дни от 17-та година = 6000 дни = 144 000 часа.
-Край на Времето 04.06.2017.
-Нулев ден - СВЕТИ ДУХ 2017г. - 05.06.2017.
-Начало на Нов Цикъл - 06.06.2017 г.

Новото Време

От 06.06. 2017           до 11. 08.2018 г. = 432 дни
От Игнажден 2017г.  до 11.08. 2018 г. = 234 дни
От 06.06.2018г.          до 11.08. 2018 г. = 66 дни
-------------------------------------------------------------
Общо сумарно : 432+234+66=732 дни(2 земни години, 30,5 Небесни дни = 1 небесен месец)
Както се вижда Времената са като матрьошки - влизат едно в друго и ВЪТРЕШНОТО ВРЕМЕ от 732 дни е равно на 432 ДНИ ВЪНШНО ВРЕМЕ, което ние преживяваме реално!
И затова вибрацията от 432 херца е Хармоничната вибрация в природата.
432 херца е музикалния тон "ЛА", и той се издава от камертона ( до 1939 г.)
Колкото и да ви е трудно да се съгласите - има Вътрешно и Външно Време.
Граница на 2-те Времена е Огледало!
Външното Време 234 дни = 432 дни Вътрешно Време!
234/432 !
234 + 432 = 666 дни е цял ,  завършен цикъл Време!
Добавени още 66 дни "технологично"време за свързване = 666+66 = 732 дни на 2 земни години.
9 пъти х 666 = 5994, т.е. 6000 без 6 !
Тези 6 единици остатък са Начало на Новото стъпало ! !
Остатъкът 6 дава възможност за Ново Начало,
 Ново Сътворение, както 6-те дни на Бог , от нашето Сътворение!


      Този принцип наложен върху Хронологията на живота ни, през последните около 2 години , изглежда така :


Схемата показва, как Времената се наслагват едно в друго.
Като Матрьошки!
Ние виждаме , усещаме и преживяваме само най-голямата - външна матрьошка ,която е 432 дни.
По-малката матрьошка от 234 дни и най-малката от - 66 дни ние не виждаме.
Защото това е Вътрешно, невидимо за нас Време.
Това е Триединство на Времена. 
Те имат ОБЩО НАЧАЛО . - Ос около, която се завъртат.
Теоретично обяснено, Времето изглежда , като 3 прави,с различна дължина, които се завиват в Кръг. Подредени , правите образуват ПИРАМИДА!
А=3/3, В=2/3, С=1/3. Сумарно 6/3-ти = 3. Изначално Триединство!
Съдържа 6 цикъла (дни). Бил е необходим още един цикъл на А (Седмия ден),
за да се задвижи Времето !Това е довело до пълен цикъл на В (Осми ден) и
и последващ пълен цикъл на С (Девети ден).
Така Бог създал цикъла Време=6 дни и Половина Време=3 дни!
Общо 9 дни, колкото са Цифрите!
От тук и библейското понятие - "Време и Половина Време".Възможно е това  да са зъбни колела!
Когато  А направи пълен Кръг се спира.
Изчаква В, и когато В направи пълен Кръг, избутва един зъб назад от А.
Така Последният зъб на А - става Първи!
Когато и С направи пълен Кръг, също избутва един зъб назад. Предпоследният зъб
става Втори! Ражда се  Нова Бинарност от 2 дни(48 часа). И Времето не свършва!

 Трите Времена тръгват едновременно. Имат общо начало и обща начална точка.
Когато най-късата отсечка , А - направи Кръг, втората, В е направила 1/2-ра кръг, а третата, С е на 1/3та от Кръга!
Трябват 6 Кръга за да застанат 3-те Начала в  общата Начална  точка .
Това е предопределило Сътворението на Бог , да трае 6 Цикъла, т.е. 6 дни!
1Кръг А = 1/2 В и 1/3 С.
2Кръг А = 1 Кръг В и 2/3 Кръг С.
3Кръг А = 1.1/2 В и 1Кръг С.
4Кръг А = 2 Кръг В и 1.1/3С.
5Кръг А = 2.1/2 В и 1.2/3 С.
6Кръг А = 3 КръгВ и 2 Кръг С !
              Това поражда отношениета;
               1+2+3=6
               3+6+9=18 ( 3, 6, 9 - e Кодът на Времето)
               6+12+18=36
               60+120+180=360 - Кръг !
Ето защо Времето е Асиметричен Кръг, разделен на 1/6+1/3+1/2 !

Ако използваме библейските термини,
 Спиралата е Време и Половина Време(фиг.1),
 а Двата кръга са Две Времена с общо Начало (фиг.2).

                    Древното определение за Време е , че "Времето е Кръг!"
Съвременното тълкувание представя Времето, като Спирала.
Истината е, че Времето преминава през двете състояния.
 Ту е Кръг, ту е Спирала, която впоследствие се затваря в Нов Кръг, нарастнал като пространствена, геометрична прогресия.

                      

                   Абсолютното Чисто Време, е Цикъл със Шестотин Шестдесет и Шест (666) части.
                   666  Земни дни.
                   Това са 27.75 Небесни дни, 27.3/4-ти дни, или 27 дни и 18  - аналог на дните на Земята , за които Луната прави пълна обиколка около нашата планета.
666 дни се разделят на Асиметрични Кръгове, на огледален принцип -234 дни и 432 дни.
Всеки Кръг е разделен на Третини (Триединства).
234 : 3 =78 (такт 7/8-ми , изграден от 7 кръга десетици и 8 кръга  единици).
432 : 3 = 144 ( два такта 7/8-ми, Бинарност). 
Това определя библейското число за Края на Времената да бъде 144 000!
На същият огледален принцип се разделят часовете, като 66 часа се делят на 24 часа+42 часа.
Разделени на Триединства са :
24 : 3 = 8  и  42 : 3 = 14.  Събрани двете Частни, дават числото на Бог : 8 + 14 = 22 !
Триединството е на всички нива на Времето.
Включително Секундата е изградена от Триединства.
Една Секунда има 60 Терци! А Терцата е, както при картите, от 3 части.

                         
                           При игра на карти ,Терца -  са 3 поредни карти.
                                   Силата на терцата се определя от какви  три карти е образувана .
   Същото е при Времето - 
                           3 поредни цифри образуват Терца - 234 или  огледалното 432.

Тук е моментът да отбележа, че при картите - 4 еднакви карти са Каре !
При Времето няма Каре! Защото Времето е Кръг, а Кръгът разделен на 4 равни части , не поражда Движение! А Движението е основната форма на съществуване на Времето!
Равенството е Равновесие, а Времето се нуждае от Неравенства!
По тази причина , не е правилно Времето да се изравнява на всеки 4 години!
По простата причина, че кодът на Времето е 3, 6, 9!
Следователно, Времето трябва да се изравнява на всяка 3-та, 6-та и 9-та години!

 (Следва)


четвъртък, 19 юли 2018 г.
                  Теза - Антитеза - Синтеза“100 000 англичани не могат да контролират 300 милиона индийци, ако тези индийци не им сътрудничат.”
                                                                                      
Махатма Ганди

Новият Световен Ред идва! Готови ли сте? Веднъж разбрали каква е неговата същност, и как е възможно постепенно да бъде наложен, вие ще станете способни да го наблюдавате как той се разширява в ежедневните новини!
Научете се как да се пазите, деца мои!


Застанете устойчиво с проницателност, обезпокоени.Така вие вече няма да възприемате новините по стария начин.

Вие живеете сега в крайните времена!
Новини накратко:
Списание “Мегъзин”, 25 май, 1992, “Разговор с Горбачов”, стр.51 “Нищо от триумфалното двуседмично турне на Михаил Горбачов в Съединените щати, не говореше, че това е вече един политик в оставка, вън от властта. Американците…го посрещнаха с овации…Тъй като неговата визита в Съединените щати бе, за да се създаде основа и контакти за …Фондацията Горбачов, това го улесни да попадне в редицата на държавните мъже, чиито речи се очакват с нетърпение да обходят планетата. Тематиката му бе като естествена последица, перестройката: целият свят се нуждае от промени и преориентация. Горбачов не се увлече да говори за предположението, че социалистическата теория е пропаднала или че комунизмът бил вече мъртъв.
Алтернатива между капитализма и комунизма е в ход.”
Много от вас вероятно ще изпаднат в учудване от тази новина, не отчитайки обаче, че тя съдържа едно от най-великите признания в историята на модерния свят. Всеки един изследовател на Заговора на Илюминатите водещ до Новия Световен ред, неизменно би прозрял какво всъщност Горбачов има предвид като казва “алтернатива между капитализма и комунизма сега е в ход/най-близко бъдеще/.
Ако се вгледаме внимателно в съждението на Горбачов, ние ще видим, че той иска да каже за трите системи на управление. Двете, които досега присъстваха и третата, която е на път да дойде. Той има предвид Комунизма и Капитализма като понастоящем установени на планетата, но говори за трета система, която не именува все още, чието управление ще бъде нито комунистическо, нито капиталистическо.
Какво всъщност би могло да означава всичко това? За да отговорим на този въпрос, би трябвало да се върнем в историята към 1 Май, 1776 година, в денят, когато Адам Вайшопт, евреин, йезуитски свещеник, създава своята окултна група, която именува Илюминати или Осветени. Адам Вайшопт формира своето общество на основата на Йезуитския орден, чийто правилник и ред, той отлично познава.
Майсторите – илюминати представляват истинско тайно окултно общество, изцяло затворени към външния свят. Те имат свой определен план да отхвърлят всички религиозни и граждански институции и правителства, като ги заменят с едно ново Световно- Глобално управление, всъщност Системата, която още тогава Вайшопт нарича Нов Световен ред.
Какви са специфичните планове на новия Световен ред?
Уебстър посочва в своята книга “Световната революция” следния списък, който включва следните 6 цели.
 1. Премахване на Монархията и всички съществуващи правителства.
 2. Премахване на частната собственост.
 3. Премахване на правото на наследяване.
 4. Премахване на патриотизма.
 5. Премахване на семейството /семейството, брака и цялата моралност, както и институциите за обучение на децата/
 6. Премахване на религиите.

За да се изпълни този план, Вайшопт решава, че ще му бъде необходима свръхестествена сила, ако наистина иска да успее в разгрома на Западната цивилизация, която всъщност е християнска.
Така, Вайшопт поставя основите на Илюминатите върху окултна основа. Създава символа на своята организация, Всевиждащото Око върху една незавършена пирамида, поставено в кръг. В основата на кръга стоят думите Annuit Coeptus, което в буквален превод значи “Известявайки рождението на”. А в дъното на кръга са латинските думи “Novus Ordo Seclorum”, или Нов Световен Ред.
Ако този символ ви звучи познато, то е защото ви напомня символа от гърба на еднодоларовата банкнота. В дъното на пирамидата са латинските цифри, които като се превърнат в нашата позната арабска цифрова система, означават 1776.
И така, ако американските пари носят символа на Новия Световен ред, тогава бихме могли да допуснем, че американското правителство е било обвързано с Новия Световен ред още през 1776 година. Наистина е така, но за това по-късно ще говорим отново.
Вайшопт има предвид пърното отхвърляне на всички правителства и тяхната замяна с неговата Глобална система. Той се прицелва със своя план в западноевропейските правителства, защото според него те са изградени върху юдео-християнските принципи. Вайшопт инстинктивно чувства, че източните нации биха лесно съдействали на неговия план, тъй като техните религиозни системи са силно повлияни от мистицизма, такава каквато е и неговата окултна система. И наистина, за да влезе света в Новия Световен Ред, ние наблюдаваме това смесване което се извършва между източните нации и привържениците на Ню Ейдж.
Проблемът както Вайшопт го разбира всъщност стои в това, как впоследствие християнски ориентираните нации на Западна Европа и Новия Световен ред, да се конвертират към Съединените Американски Шати. И така, той насочва своя план в тази посока. Отначало той вижда две враждебни религии, на Романския католицизъм, и на буржоазното протестантско движение.
Ето го проблема накратко! Вайшопт иска да разруши Западните правителства, подменяйки ги с едно ново Глобално управление, наречено Нов Световен Ред. Но как да направи така, че да стигне от точка А до точка В ? Как да се постигне всичко това, степенувано променяйки всеки един аспект от културата на съответната западна нация, движейки се в посока от свобода към робство, и то така че гражданите на тази нация, да не забележат това и да не предупредят своите правителства за разрушителното действие!
Като старт, би трябвало само да се запази Плана в строга тайна. Това е и главната причина, поради която Вайшопт създава своята организация – Майсторите – илюминати.
Те всички вече имат своя тайна, която да пазят от другите народи, които се канят да заробят.
Вайшопт усеща, че би могъл да има отличен съюзник в лицето на обществото на фримасоните.
Официално създадени през 1717 в западния свят, те прокламират, че общочовешките ценности, и поведения, един ден като еволюират, ще се слеят в една точка в която всички религии стават една. И тогава според тях, всеки човек ще осъзнае, че е брат на другите. Така, фримасоните предвиждат, че ще се стигне до един път на Ново Глобално разбиране за света. Според тях, това е неизбежен процес и трябва да се осъществява по естествен път с мирни средства.
Вайшопт заявява на това “глупости”! По мирен и естествен път, това никога не би могло да се случи според него – а само чрез мощни революции! И така, Вайшопт и неговите хора, се заемат с инфилтрирането на свои хора във всяка една от фримасонските ложи, като се почне от 1776 и така в продължение на 13 години. Вече през 1789 година Вайшопт контролира всички масонски ложи в Европа със своето обкръжение. Победата му над американските масонски ложи става възможна не по-рано от 1830, въпреки че всъщност и преди това Вайшопт е бил в състояние да покори сърцата на американските масони.
На Вайщопт вече започва да му липсва един важен елемент в неговия грандиозен План да установи Нов Световен Ред: тактическото разгръщане на битката, позволяваща му да елиминира правителствата на Западния свят. През 1823 година, един немски професор на име Хегел, му осигурява тази важна формула, за осъществяването на тактическия план. Хегел предлага обществото да бъде управлявано по следната формула:
 1. Съществуване на един тип управление на общество наречено “Теза” би провокирало поява на противоположния тип управление, което Хегел именова “Антитеза”.
 2. Тезата и Антитезата биха започнали естествено да се борят помежду си, тъй като те са противоположни системи и виждат нещата по коренно различен начин.
 3. Ако Тезата и Антитезата се борят помежду си в един продължителен период, без това да доведе до унищожаването на едната от тях, тогава битката им ще премине в създаване на едно ново състояние – хибридна система на управление на обществото, която Хегел нарича Синтез.

Постоянна битка или заплаха от битка, ето къде е ключът!
Хегел теоретизира, че Конфликтът води до промени, а планираният конфликт – до запланувани промени. Тази теория профучава през Европа, по райони, колежи, обсъжда се на дебати. Очаровани от нея са студентите, но скоро и тази теория потъва в забрава, но Илюминатите, с фримасонството сега вече притежават своята формула по пътя към увековечаването на своята цел – Новият Световен ред. Нека повторим отново условията свързани с постигането на тази цел:
 1. Теза – оригиналната система, доминираща в Европа в края на 1700 те. Тази система е изградена икономически върху частната инициатива, политически върху монархията или демокрацията и религиозно – върху юдеохристиянството.
 2. Антитеза – противоположната на “тезата” система, която теоретически чрез побеждаване на тезата за един продължителен период от време, би създала новата система, наречена Синтеза.
Главният проблем е, че липсва истинска противоположна система през 1776 година.

И така, какво би могло да се измисли, когато противоположна система все още не е спонтанно възникнала? Ако аз съм по следите на установяването на Плана на Новия ред и също така вярвам в Хегел, тогава бих седнал и създал тази антитеза. Католическият издател и автор в същото време, Пиърс Комптън пише по този въпрос как бива създадена антитезата. През 1846 година, “имаше едно чувство за промени, което витаеше във въздуха, което би надхвърлило рамките на църквата. Две години по-късно избраните тайни посветени, наричащи себе си “Лига на 12-те Илюминати”, финансира Карл Маркс да напише своя Комунистически манифест. И така, антитезата е теоретично създадена чрез Комунистическия Манифест благодарение на Карл Маркс през 1848 година.
Схващането, че Илюминатите създават комунизма прави възможна връзката между комунизма и т.нар. Ню Ейдж движение., което бива създадено благодарение на Мадам Елена Блаватски през 1875 год. Ето защо вие виждате и чувате Горбачов да използва стандартната терминология на Ню Ейдж от 1986 година. Сега вече историческото ни проясняване е пълно.
Ето каква е връзката между организациите във времето:
1776 – обществото на Илюминатите е създадено с главна цел – Новия Световен Ред.
 1. - Хегел въвежда своята теория /Теза плюс антитеза = синтеза/
 1. - Карл Маркс създава комунизма, перфектната антитеза на капиталистическата система като теза
1875 – Ню Ейдж движението е основано като тайно общество – Теософско общество.
1917 – комунизмът става управляващата система в Русия, на практика създавайки антитезата на западната теза, изразена от Америка.
1917 – 1945 – западните сили изграждат в Русия статуса й на суперсила.
1945 – 1989 – Съветският съюз се явява в основата на потенциален конфликт с Съединените щати, по-специално създадения сценарий за опасността от ядрена война. Отсъстват реални конфликти.
1975 – Духовни наставници съветват теософското общество да започне работа с масите, изменяйки името си към Ню Ейдж движение.
1990 – Президентът Джодж Буш възвестява Новия Световен Ред през август след нападението на Ирак в Кувейт.
Предстои – сливане на Изтока и Запада, на Русия и Съединените Щати в едно Глобално Световно управление чрез Обединените Нации.
1999 – 31 декември, неуспешен опит за демонстриране на Новия Световен Ред, по време на честването на Миленеума в Кайро, в Гиза – подготвеното светлинно шоу включващо “Окото на Хор”над пирамидата.
Нови дати през 2000 – премиера на Новия Световен Ред включваща очаквана светлина отгоре.
Скъпи приятели! В Библията е казано,още от началото до края, че Луцифер /Сатана/ прави заговор още от самото начало за да опита да изтръгне контрола от Господ, и да може по този начин да заеме мястото му и да бъде обожествяван като бог на земята. Библейските пророчества ясно ни известяват, и в Стария, както и в Новия Завет, че Сатана ще използва в своята работа хора и нации, тайно заговорничейки, как да реорганизира света в 10 супер нации., служейки си с тъмната страна или магия, само и само да изпълни своята цел. И когато тези тайни общества успеят да реорганизират света в 10 нации, тогава ще се появи техния нов авторитет в лицето на Антихриста.
Такова накратко е библейското пророчество, касаещо световната организация в тези последни дни. И като изненада на изненадите е Планът на Новият Световен Ред, развиващ се паралелно с масивната работа извършена от Ню Ейдж движението.
Превод със съкращения от статията “Теза, антитеза = синтеза
www.cuttingedge.org/news/n1004.html
събота, 7 юли 2018 г.


                                                /Поглед.инфо/


   
                Чухте ли новината, че Лондон е притеснен и разстроен от предстоящата среща между президентите на Русия и Америка. „Ама от какво се притеснявате и разстройвате?“, загрижено ще попитаме англосаксонците.
Нали сме похарчили толкова сили, колко души сме загубили. А за руската заплаха вече никой незнайно защо не вярва, нито в допинговите скандали, нито в отравянето на агентите. Всички си имат своята работа, знаете. А нали нашите подконтролни, глашатайски медии се стараха, какво ли не измисляха – и това, и онова… А и поставените от нас марионетъчни президенти в страните, където ние сменихме режимите с контролирани от нас, така и не разпалиха глобална война. Помислете си, къде да ги сложим? Да ги осиновим?
И вечно лигавещото се, тлъсто НАТО… колкото и да го храним, все му е малко, малко, ненаяло се. Ние толкова пари напечатахме, вече в астрономията попаднахме – увеличихме американския дълг до 21 трилиона. А толерантният и открит свят? Мислите си, че е лесно да говорим, че хомосексуализмът е нещо прекрасно, когато цялото мъжко и женско население на планетата, обединило се, се опитва да ви зашие един? Ех, и всичко е напразно“, отговориха световните финансови елити.
Малко история. Да, а какви са тези финансови елити? Лихвари. Това са тези, които днес реално управляват света. Но тяхното управление неминуемо отива към залез. Тяхната история започна отдавна, когато англосаксонците измислиха за себе си каперския закон на държавно равнище, съгласно който частните лица, с разрешение на върховната власт на воюващата държава използват въоръжен съд, за да превземат търговски кораби на неприятеля, а в известни случаи дори и на неутрални държави. Един от тези капери е основателят на династията Морган – Хенри Морган по прозвище Жестокия (1635 — 1688).
През 1910 г. се провежда тайна среща на остров Джекил Айлънд, принадлежащ на JPMorgan, между седмина души, които владеят около четвърт от богатството на целия свят. В състава на заговорниците влиза Нелсън Олдрич, сенатор на Род Айлънд – бъдещи председател на Комисията по национална валута. Той е съсобственик на JPMorgan и едновременно тъст на Джон Д. Рокфелер-младши. Останалите участниците на срещата също носят гръмки имена – Франк Фандерлип, президент на National City Bank of New York, Хенри Дейвидсън, още един съсобственик на JPMorgan, Чарлз Нортън, президент на Първа национална банка на Ню Йорк, Бенджамин Стронг от JPMorgan Bankers Trust, а също Варбург, партньор на Кун и Льоб и представител на семейството на Ротшилдите. Ето ги и тях – едно семейство.
И ето, че потомъкът на Хенри Морган – Дж.П. Морган заедно със седем банкери и сенатори от САЩ, променят не само САЩ, но и целия свят. Президентът Удроу Уилсън на 1 януари 1914 г. подписва закона за Федералния резерв. Емисията парични средства може да се извършва единствено от няколко банки, получили от Конгреса на САЩ възможността да пускат в обръщение банкноти. Вече преди смъртта си Уилсън съжалява за това: „Измамих страната си. Съдбата на нацията се намира в ръцете на малка група лица“.
Сега Федералният резерв е система, управлявана от различни собственик, в чийто състав влизат 12 регионални банки с разгърната структура на филиалите: Федералните резервни банки на Бостън, Ню Йорк, Филаделфия, Кливлънд, Ричмънд, Атланта, Чигаго, Сейнт Луис, Минеаполис, Канзас сити, Далас и Сан Франсиско. Собственици на Федералния резерв са най-богатите банкерски династии JPMorgan и Goldman Sachs, Ротшилдите, Лазар Фрер, Кун и Льоб (Kuhn, Loeb & Co), Варбург, Лемън Брадърс (Lehman Brothers), Рокфелеровата Chase Manhattan. 
Федералният резерв е като държава в държавата Америка. Същността му е изгода за банките. Това са евтини пари, с които временно да се вдигне икономиката на държавите за сметка на курсовите разлики на пазарите на дългосрочни капитали. В крайна сметка от това печелят, с потребителски кредити, самите банки.
САЩ като държава е длъжник на Федералния резерв с няколко трилиона долара и дългът трябва да се връща. Предизборното обещание на Доналд Тръмп бе да погаси държавния дълг на САЩ. Отношението между държавите САЩ и Федерален резерв могат да се характеризират с един показателен фактор. На Конгреса на САЩ му е позволено да иска само част от информацията за дейността на Федералния резерв.
Сега всичко е по-сериозно. Или с ресурсите на САЩ ще се спаси световната финансова система, или за сметката на разрушението на световната финансова система ще се спаси икономиката на САЩ. За спасяването на световната финансова система на световните финансови елити им е предложено да създадат аналог на Федералния резерв, но на световно равнище. Това е идея на финансовите елити, „Централна банка за централни банки“. Съгласно това се предлага Централните банки на страните да печатат пари на национално равнище, съгласно тези квоти, които им дава Централната банка за централни банки. Фактически ще се случи това, че САЩ няма да могат да печатат толкова пари, колкото са им нужни за регулация на поддръжката на своя национален бюджет. Както се казва – борба на големи пари с огромни пари. Затова, както ние разбираме, борбата не е на живот, а на смърт. Световният финансов елит иска да запази днешната финансова система като такава, за сметката на държавата Америка, за да оцелее. А също така им е нужна война (Руската заплаха) за постигане на определени глобални задачи. Нали огромният финансов балон не се е махал никъде, в размер на 21 трилиона долара (външният дълг на САЩ). А под предлог война и нейното осъществяване може да се устрои ново разпределение на света в собствен интерес. Сега са засегнати жизнените интереси на собствениците на Федералния резерв, глобалните монополи на групите на транснационалните банки и финансови компании, а също така и тяхната идеология на монополистичния модел на глобализацията с център във Вашингтон. Тръмп започна война със световните финансови елити за своята държава и има намерение да подкрепя единствено реалният сектор на икономиката на САЩ, защото е или разрушението на реалния сектор на икономиката на САЩ в условията на висока инфлация, или банкрута на транснационалните банки и свързаните с тях финансови институции. Американският президент въплътява в реалността своите предизборни девизи: Make America Great Again и America First.
Срещата в Хелзинки ще бъде наистина историческа. Защото лидерите на най-мощните държави на света ще обсъждат новия световен ред, договореностите за бъдещите срещи, резултатите от които ще видим в световните геостратегически събития, имащи глобални последствия не само за определени страни и народи, а и за целия свят. Срещата между Путин и Тръмп е неизбежна, също както е неизбежен инстинкта за самосъхранение у човечеството. За кого е по-важна тази среща в Хелзинки? Разбира се, че за Доналд Тръмп. Без Русия и без Путин и неговото огромно световно влияние Тръмп няма да победи.На световния финансов елит не му е нужен Тръмп с неговата политика на изолационизъм и не му е нужна Русия, в лицето на Путин, възстановила своята предишна мощ и влияние, като един от световните центрове на сила. Вече никой няма да може да попречи на тази среща. Единствено Русия и Америка и никой друг. Никой повече няма да бъде допуснат да решава съдбата на света, колкото и да не искат и каквито и да усилия да не прилагат.
Превод: Поглед.инфо                                                     
                                                                           

понеделник, 9 април 2018 г.

Времето, Вечноста и Космосът.39 години от новината : "БЪЛГАРИН  В КОСМОСА! "
На 10 април 1979 г., в 20 ч. и 34 мин. московско време е изстрелян в орбита около Земята космическият кораб„ Союз-33“, с международен екипаж: командир на полета Николай Рукавишников и космонавт-изследовател Георги ИвановПреди 39 години бях в Търново.
Спомням си, че цяла нощ не заспах от вълнение.  Приемах го твърде лично,защото Г. Иванов бе от моя роден Ловеч.
Даже стихотворение написах и го публикуваха в местния ловешки вестник. J
         Днес 39 години по - късно осъзнавам, че това не е било случайност и, че всичко това отговаря на  Божията логика, и е свързано с тънка невидима нишка през Времето !
Първо,  датата 10 април представлява 1/6-та от цял космичен цикъл от 666 земни дни . 1/6-та от 666 е 111 дни .
10 април е 111-я ден от Игнажден!
Второ, космическият кораб  има име „Съюз 33“ – а 33 е 3+3=6. Шест е числото на Времето!
Трето, родната къща на космонавта се намира току под скалите на хълма „СТРАТЕШ“ , в Ловеч.


Стратеш е „космос“ , на гръцки  Στράτος STRATOS, като стратосфера ( на старогръцки: στρατός — "войска" и σφαῖρα — "кълбо", "сфера") 
5 сфери, 5/6-ти земен такт на времето,втората сфера е СтратосфераХълмът Стратеш е показан на карта изработена от Феликс Каниц с наименованието „Велика планина“.(!?)
В руски карти и описания от времето на Руско-турската война (1877-1878) е наименуван „Рижата височина“ ( с цвят на ръжда; оранжево-червеникав.)
Четвърто, Апостола на Свободата, който произнася великата фраза „Времето е в нас и ние сме (в) времето“ – избира това място за свой таен централен комитет , и своя тайна революционна столица.

                                 „Времето е в нас и ний сме (в) Времето.“

Преди да обобщя казаното до тук, искам да посоча тезата на един уважаван ловешки професор – проф. Анастас  Иширков.
Според него името „Стратеш“ идва от името „Страти“, което било популярно име в Ловеч по онова време!
Аз обаче не мога да се съглася с уважаваният професор, просто защото ,като кореняк ловчалия, не познавам историческа личност от Ловеч, носеща това име.
Името „Стратеш“ е трансмутация на гръцкото „Стратос“ /Космос/ и подчертава връзката на Небето и Земята. 
Мястото, където Времето слиза на Земята ! 
Двете думи Стратос и Вароша са военни термини – Стратос на древногръцки е „войска“, а Вароша на древнобългарски е „крепост“.
Скалният венец на „Стратеш“, надвесен над старинния квартал „Вароша“ е  станал невидимата ПРИЧИНА , тук да се появи роденият на 6 юли 1837 г.Васил Левски, а 100 години по-късно да се появи на същото място , на 2 юли 1940 г., и първия българин летял в Космоса!


Какво по-естествено от това на Стратеш (Стратос-Космос) да е родния дом на първия български космонавт!? (жълтото кръгче)

Обобщението е, че всички тези вибрации по един или друг начин се родеят с Космоса и от тук - с Времето!
Както казах вече, българският космонавт излита в космоса на 10 април, което е 111-я ден от Игнажден и представлява 1/6-та от основния времеви цикъл от 666 дни! И това не може да бъде случайно! Както и цифровото обозначение на ракетата е 33 = 6 , т.е. Време. 
Да добавя и това , че 6-та държава пратила човек в Космоса е България и това е именно Георги Иванов, роден под скалите на Стратеш!
         От Небето Времето слиза на „Стратеш“ и от Хълма на Времето /The Hill of Time/ се търкулва на Площада на Времето!
/ Time Square /…


Това е Time Square в Ню Йорк , но това не е истинският Площад на Времето /The Square of Time/

                Автентичният Площад на Времето, свързан с Космоса и космическото движение е Табашкия площад в Ловеч, сега площад „Тодор Кирков“!


Това е Площадът на Времето ! / The Square of Time/
Времето се търкулва от Хълмът на Времето   и слиза на Площадът на Времето. Този площад представлява часовник!
С 24 деления, т.е. 24 часа.
В Средата има Обелиск , който представлява оста на часовника и  превръща Площада на Времето в огромен Слънчев часовник!
 Сянката на Обелиска е часовата стрелка на Слънчевия часовник!
Символ на Времето е българският народен танц – Хоро.
 И Времето и Хорото  имат кръгов характер.
Българите „рисуват“ Времето чрез Хорото /вижда се на снимката/
                        Те „рисуват“ Времето !
                Да разгледаме елементите на този Площад – часовник !
Оста на часовника е паметника на воеводата Тодор Кирков, който е обесен от турците. Паметника представлява Обелиск / Фалос/.
         Фалосът е мъжкият орган на плодовитостта, на плодородието. Символът е много силен и въздействащ на Материята , ако от него тече вода.
                                         Така е изглеждал Обелискът през 1901 г.

От него е течала вода. Символът е създаден 100% достоверен. Нали и Времето тече ! …


 
Показана е Йерархията на света. Бог, Единното Начало, под формата на Лъв (Мъжки символ) , от устата му  изтича водата (Времето), което попада в Курна (Женския символ) , която изтича от 3 Чучура (Божието Триединство) ! 
Уникално , както за времето си, така и днес !

                                                             Така изглежда днес!
Някой се е погрижил тайната на символа да бъде разрушена и да не достига до следващите поколения!

         Няма течаща вода, Курната е с нова форма, няма 3-те чучура на Светото Триединство!Няма шадравана!
И от оня „Алтън Ловеч“- „златен Ловеч“, през турското робство,  не е останало почти нищо !
                          Няма Водата , символ на парите и течащото Време!


Но пък има площадът разграфен , като часовник на  24 часа и пазен от 10 лъва с орлови криле / Грифони/.
                                  5 Лъва от едната страна и 5 – от другата!


Навярно някой е  бил запознат и  е съхранил символните тайни  на Площада на Времето? Разказал ги е и Управата на града през 80-те години се е опитала да възстанови и придаде съвременно звучене на площада. Архитектурния план е представлявал площад- Слънчев часовник, с 24 части представляващи ,24-те часа в денонощието. Обелискът на воеводата Тодор Кирков е представлявал оста на часовника, като сянката на самият обелиск е служела за стрелка – показваща Времето.
Времето е трябвало да бъде пазено от 12 лъва с криле
(12 грифона), като всеки лъв е отговарял за 2 части /2 часа/ от площада!
12 лъва, пазачи на 24-те часа Време!
Това е била идеята за Площада на Времето!
Но някой отново се е погрижил , символите да бъдат променени и заличени , а с това и тайната на Площада! – Премахнали 2 от 12-те лъва и те останали 10 !
         Сега , двата лъва,  стоят встрани, ни в клин , ни в ръкав, пред вратите на бившия младежки дом.
11-я и 12-я лъв – пазачите на Времето, , пред входа на бившия Младежки дом


        Защо грифони пазят Времето?
 Грифон (на гръцки: γρυφως, грифос, на персийски شیردال, ширдал, „лъв-орел“),  е приказно същество с тяло на лъв и глава и криле на орел.
Грифоните са "кучетата на Зевс". Хибридното чудовище, обединяващо глава, крила и нокти на орел с тяло на лъв, грифонът бил смятан за царствен и смел, зъл и алчен, непорочен и сатанински.Комбинацията от царствената сила и благородство на лъва с бързината и зрението на орела направили грифона идеален символ за аристократичните гербове. Най-древните са открити в светилища и гробници в Египет и Персия, което предполага, че това същество първоначално е било вид на дух-пазител. В България запазени статуи на грифони могат да се видят по арките на моста на Кольо Фичето на река Янтра в град Бяла.
Текстът от Уйкипедия обяснява защо Грифони са пазачите на Площада на Времето. 
          Пазачите на Върховната власт са грифони - "кучетата на Зевс"!
          Това е тайната на Ловеч!
          Тя е планетарна Тайна !
Но това означава, че е и Геополитическа тайна !
Времето няма Начало и Край! Тъй като То е Кръг !
Времето изгрява и залязва над „ Стратеш“ ! Хълмът на Времето!
Търкулва се на Площада на Времето (площад Тодор Кирков).
Но трябва да премине една река, както в древната митология!
Това е реката „Осъм“.
Река "Осъм"

            Осъм  е  8 (Осмица)! А Осмицата е Вечността ! Има Бели Осъм (Бяла вечност) и Черни Осъм (Черна вечност)
При това 8 (Вечноста) е числото на българите !
Времето преминава от единия бряг на Вечността (Осъм) на другия бряг … през Покрития мост ! Място сигурно и гарантиращо сигурността на прехода !
            Бог не хвърля зарове! Винаги играе на сигурно!
                Аз ви разкрих една велика тайна!
Родена под „Великата планина“ – нали така Феликс Каниц е отбелязал на картата си , Хълмът на Времето, който днес наричаме „Стратеш“!

          ... Но навярно това не е Краят, а Началото на една приказка …

09.04.2018г.
София                                                                          Додекаедър