четвъртък, 30 юли 2015 г.

Tisha b'Av: The Third Holy Temple Plans Have Begun


В деня на Девети Ав беше представен плана на                       Третия храм в Йерусалим                         


В день Тиша бе-Ав презентован план Третьего Храма (видео)

Днес, 26 юли 2015 -та година , в деня на 9 Ав, евреите по целия свят скърбят  зa унищожаването на Първия  и Втория храмове и се молят за издигането на Третия храм, който ще бъде духовен център за еврейския народ.
Третият Temple следва да бъде изграден на Храмовия хълм в Йерусалим .където са 
 унищожени предишните   два храма.
 За сега  реалността е, че в светилището на юдаизма - Храмовия хълм в Йерусалим  не се   позволява дори  да се молят.

Институтът Temple е създал  колоритно  триминутно видео с плана на Третия храм и как  ще изглежда.той . Представяне на видеото,   се проведе специално  в деня  на Девети Ав. ( което отговаря на 26-ти юли 2015г . )

Директорът на Международния институт на Храма, равинът  Хаим Ричман отбеляза , че една от основните цели на организацията вижда в еврейско образование в духа на централното място на храма в юдаизма след близо 2000 години без него.
Институтът Temple  е пресъздал  повече от 70 свещени съда  за използване в Третия храм.

Източник: 7kanal.co.il

понеделник, 27 юли 2015 г.                     ЗАСЕЛВАНЕТО НА КУБЕРОВИТЕ БЪЛГАРИ В МАКЕДОНИЯ
В един от надписите на Мадарският Конник се споменава следното:
 "...на българите ...и дошъл при Тервел. На носоотрязания император не повярваха моите чичовци в Солунско и си отидоха в кисиниите си (селищата си) ...негов един ...чрез договор вождът Тервел даде на императора ...5 хиляди ...императорът заедно с мене победи добре"

От надписа не се говори за чичо, а за чичовци. Очевидно аналогията е, че Кубер като Син на Кубрат е бил брат на Аспарух, и оттам Тервел е племенник на Кубер. С „моите чичовци” се означават очевидно братът на Аспарух - Кубер и неговото семейство. Както изглежда, императорът Константин IV Погонат (668—685) е разрешил на Кубер да се засели под планината Кисос, дн. Хортач в Халкидика недалеч от Солун, гдето са засвидетелствувани в късно време българи.  Въпреки това Кубер не е бил единственият документиран владетел на Македонска България. Знаем за още двама предводители и/или високопоставени лица в йерархията на Куберова България. Такива са били и Мавър и Тарасий, за които научаваме от техните печати, и от известнието за опита на Кубер и Мавър да превземат Солун.
На печатът на Мавър пише:"Патриций Мавро, архонт на Сермесиани и Българи".  Печатът на Терасий не е качен досега в интернет, но надписа върху него гласи:  "Богородице, помагай на Тарасий, ипат и Кан на куберийците"

Кубер бил поданик на аварския хаган в Панония и бил поставен от него за управител на една част от населението в аварската държава, което живеело в областта на града Сирмиум (днес Митровица).
По род Кубер бил българин (τῶν Βουλγάρων), както е казано изрично в един наслов, свързан с неговата дейност.
А самото население, над което той бил поставен да управлява от хагана, било смесено по своя характер.
Наред с българите, които образували ядрото на неговата народ, имало и други племена, чийто брой в Панония е бил значителен. Освен това между жителите на посочената област, предоставена му за управление, се намирали и известен брой пленници, които били отвлечени там от аварите и техните съюзници българите по време на действията им в Балканския полуостров през началото на VII в.
Пленниците, както личи от разказите на летописците, били от различни провинции на Византийската империя (Тракия, Мизия, Дакия, Дардания, Родопа, Превалитана и пр.), т. е. от почти всички балкански земи. Между тях имало следователно и траки, илири и гърци, които живеели в Балканския полуостров през началото на VII в.
Трябва да се предположи, че най-голям брой пленници били докарани в Панония по време на съвместния поход на авари, славяни и прабългари срещу Цариград през 626 г.
Събраната от всички краища на полуострова пленническа маса почнала, както разказва летописеца в "Чудесата на св.Димитър", да се смесва „с българи, авари и с останалите племена, родиха им се деца от това смешение и станаха огромен и многоброен народ”. Осъществил се следователно един значителен по своите размери асимилационен процес в Панония, при който съществуващата там етническа пъстрота в резултат на смесванета на авари, славяни и прабългари, създадена от края на VI и началото на VII в., станала още по-чувствителна.

Около 60 години след откарването на пленниците в Панония, т. е. към 685 г., за техен управител бил поставен от аварския хаган споменатият Кубер. Поради настояването на своите поданици, които искали да се върнат по родните си места, Кубер, както разказва по-нататък авторът на „Деянията на Димитър Солунски”, решил да напусне заеманата от него област и да престане да се подчинява на аварския хаган. Той вдигнал „целия този прокуден ромейски народзаедно с други племена” (μετὰ καὶ ἑτέρων ἐθνικῶν) и потеглил на юг.
Опитът на аварския хаган да го възпре останал безрезултатен. В няколко сражения аварите, били разбити и Кубер, след като прекосил Дунава, навлязъл дълбоко на юг във византийска територия. Той се установил накрай с предвожданите огромни маси в т. нар. Керамисийско поле (т.е. в дн.Македония в областта на град Битоля). Тази област става известна във византийските извори първоначално с името „България” (Βουλγαρία), а самите нейни жители — с името „българи” (Βούλγαροι).
Така наред с названието „България”, което се употребява за означаване на българската държава в Мизия, се появява и още едно название „България” за означение на областта, заета от Кубер, и наред с името „българи”, употребявано за Аспаруховите българи, се появява и друго име българско име за означаване на поданиците на Кубер.
Употребата на названията „България” и „българи” е ясно доказателство за това, че въпреки смесения характер на народа, доведен от Кубер след изселването му от Панония, в него е преобладавал българският елемент.
По-късно, земята в Македония започва да носи името "Берзилия", по-името на българското племе берсили, което явно е било водещо.
Първоначално отношенията между Кубер и византийската управа били мирни, но скоро станали враждебни.
Българският архонт в съгласие със своите съветници замислил да превземе Солун и след това да разшири по-нататък своите владения.
В летописта наречена "Чудеса на св. Димитър Солунски” се разказва за опита на Мавър и Кубер да завладеят град Солун.
Ето какво се разказва накратко: 
В аварска Панония се намирали много ромеи, отвлечени по време на грабителски набези в земите на Византия. Те живеели заедно с българите, които се намирали също в Панония (хронистите Теофан и Никифор разказват, че когато се разселвали синовете на Кубрат, четвъртият син, на когото името не споменават, отишъл в Панония и станал подвластен на аварския хаган). 
За техен общ началник аварският хаган бил поставил българина Кубер.
Този българин решил да премине Дунав и да основе държава на византийска територия. Кубер използвал желанието на отвлечените ромеи да се завърнат по родните си места, вдигнал ги тях - поверения му народ и заедно с българите се отправил към Дунав. Преди да преминат се завързало сражение с преследващия го аварски хаган.
Куберовите българи го победили и преминали на византийска земя. Така се разположили на стан в т. нар. Керамисийско поле, днес около Битоля и Прилеп в Македония. Кубер решил в тайния си съвет с приближените си да обсеби Солун и да го направи своя столица.
Завладяването на града трябвало да стане, като се предизвика суматоха всред гражданите срещу Великден.
За целта бил изпратен Мавър, най-видният от сановниците му, който бил много хитър и говорел освен български още гръцки, латински и славянски. Той се явил пред градските власти на Солун, като заявил, че е избягал от Кубер и че бил негов противник. Властите го приели най-радушно, поверили му стражата на града, а императорът го провъзгласил за патриций и проконсул. За да си създаде своя войска, съгласно решението на съвета при Мавър идвали и други българи привидно като бегълци. Така той събрал голям брой бойци под своя команда. Но въпреки голямата тайна намеренията на Мавьр и Кубер достигнали до властите, които от своя страна съобщили вестта в Константинопол. За защита на града бил изпратен адмирал Сисиний с флотата му, който наредил на Мавър да дойде с хората си в неговия лагер, а после го качил на кораб и изпратил при императора. Така намерението на Кубер да овладее отвътре Солун пропаднало. 
От "Чудесата на Св. Димитър Солунски" научаваме също, че Кубер е преминал от земите на Аварите успешно под водачеството на гръцките пленници при аварите. Любопитно е и, че той е спечелил цели 6 сражения преди да успее да премине от другия бряг на Дунава.
Другото важно съобщение е, че гръцките пленници не са останали да живеят в Македония, а ги е пуснал да се завърнат кой откъдето е бил. По този начин си проличава създаването на един монолитен етнически блог от Българи в сърцето на Македония.


Днес за съжаление, информацията за Кубер е доста ограничена. Средновековните автори като Теофан, Никифор, Лъв Граматик, Георги Монах, Скилица, Кедрин, Зигеберт и Анастасий Библиотекар, не споменават никъде за Куберовите българи, поради това защото в тогаващната историография, за Българи са се приемали само жителите на България. Въпреки това редица изследователи говорят за Куберова България, и посочват различни периоди на нейното съществуване, като започват от идеята че е същестувала доста кратко, до тази че тази държава е престанала да същестува, чак когато се е обединила с България при Крум.

Проф.д-р Иван Микулчич в своя труд "Средновековни градове и твърдини в Македония" е направил един почтен научен анализ на наличните писмени източници - византийски, български, сръбски и западно-европейски средновековни хронисти и историци, както и на данните от археологическите разкопки на територията на БЮРМакедония. Авторът е професор в Института за история на преустройството и археологията във философския факултет на Университета в Скопие и се смята за един от водещите македонски изследователи на Средновековието.
Авторът достига до интересни научни резултати от изключително значение за българската средновековна история. До тези резултати българските учени трудно щяха да стигнат (само ги предполагаха), тъй като по разбираеми причини не познават в детайли терена.

Автора дава едни доста интересни данни (включително и за българските историци) а именно, че територията на днешна БЮРМакедония във вековете на създаването и укрепването на българската държава е била ненаселена земя. Според д-р Микулчич след най-жестоките варварски нападения между III-V век и особено варварските нападения през VI век "домашното" (ромейско) население напуснало укрепените селища в нашите краища и се изселило в Солун, Цариград и Анатолия". Но то не е било заместено от славянската вълна, заляла Балканите в V-VII век. Те преминали през Македония и се заселили в земите на днешна Гърция. "Славяните... само преминали през тези земи - пише Микулчич, - опустошени преди тях, без ромейски селища и поради това непривлекателни. Те се населили в средиземноморската част на Гърция, с мек климат и до морето, място, което е привличало толкова народи от Севера". Главното доказателство за този исторически факт Микулчич вижда в пълното отсъствие на археологически, материални следи за присъствие на славяните в нашите краища в VII, VIII и по-голямата част от IX век". Македонският автор смята, че византийската реокупация на македонските земи в края на VIII век е засегнала само южната им част, т.е. териториите, които днес са в Северна Гърция.
Според проф. Микулчич първите заселници в Македония били прабългарите на Кубер - брат на Аспарух. Тези прабългари били заселили Битолското и Прилепското поле, и създало една полу-независима държава, като след време - твърди Микулчич - заело територия до Корча и Елбасан (днес в Албания). Това означава, че с прабългари са били населени и полетата на Ресен и Охрид, т.е. около 1/3 от днешна Македония.
 
По-нататък заселването на дн. Македония се свързва с "Бугарското освобождение на Северна Македония". Микулчич смята, че процесът е започнал "до 807 г. от водачот на Бугарите во Панония Крум, избран за каган на сите Бугари". С проникването на българите при Крум започнала и "обновата на твърдините", останали от римляните в Македония.
Българите със създаването на градовете в Македония, въвеждат и организирания градски живот. Освен, че възстановяват старите градски селища те създават и нови градове на базата на т.нар. аули, появили се в Македония "паралелно со придвижването на Бугарите на запад". Такъв според Микулчич е "градот Равен во кой кнез от Борис ги покръстувал брегалничките словени и во кой поставил епископ". Огромни български аули Микулчич локализира край Прилеп, Девол и Преспа. "Има индикации за още няколко аула в нашите краища - съобщава авторът, - но тази проблематика досега въобще не е изследвана у нас" (ясно е защо - бел. ав.).
В подкрепа на тезата си за българското заселване на Македония Микулчич привежда материални следи от аулите в с.Чемрен и Прилеп, Кичево, Девол, Кавадарци и Тетово. Това са прословутите амулети на прабългарите - шаман на кон, печати с типични прабългарски таиги, коланни токи и пр., за които авторът пише, че спадат към културата на Плиска-Преслав. Любопитно е предположението на автора, че името на прочутата македонска планина Плетвар е от прабългарски произход и е дадено поради преградния си зид, издигнат от Мануил Ивац, войвода на "Бугарския цар Петър Делян". В тази книга въобще царете и строителите на крепости са по националност такива, каквито действително са били - българи, византийци, сърби. За етническите процеси в Македония авторът е кратък, но ясен: "Извършена е симбиоза помегу...прабугари и ...славенските племинья, кои на широкиот простор от Дунав на север до Егея на юг и од Ядран на запад (Адриатика, б.а.) до Черното море на изток до прифатиле заедничкиот етникон Бугари".
Тезите на проф. Микулчич, са закономерен резултат от прецизното изследване на наличните до момента извори, и са в пълно противоречие с официалните македонски възгледи, дефилиращи напр. по страниците на в. "Нова Македония". Същевременно те са и интересн момент за историографията на Македония - и дано занапред по-често учените в Скопие да застават на научни позиции и изоставят необоснованите пропагандаторски тези.

Не много далеч от поселищата на Кубер, в Епир са открити съкровищата от градовете Врап и Ерсека. Днес те се обявяват за аварски, но е факт че Аварите никога не са владеели тази земя.  Единствен мотив да бъдат обявени за Аварски, са различните източни мотиви. И тъй като те се датират именно от началото на 7 век, е много по-логично те да са прабългарски. Още повече - те са буквално неразличими, от другите прабългарски съкровища, по отношение на стилистиката.


Коланни токи, злато, горе от с.Врап, долу от Велино. Аналогията е очевидна... 

От Куберовите Българи, са останали редица древнобългарски имена и находки, които правят тази земя не по-малко наситена на българско културно наследство, отколкото Мизия и Тракия. Почти не остава град в Македония, който да не е получил българско име, и не е захвърлил старите гръко-римски названия. Не трябва да се пропусне и името на река Вардар - Вар-даря, което силно продължава традицията на именуване на реки като се прави аналогия с Аму-даря, и Сър-даря, както и по-малките Чеб-даря, Шах-даря, и Куп-даря. Не на последно място самата дума Вар на санкрит, означава вода.

  • БЕРСИЛИТЕ
Берсилия е древна сарматска държава, на чиято територия се намират крепостите Булгар-Балк, Беленгар, Семендар и други. За нея са оставени едва няколко писменни източника, който обаче я свързват със българите. Берсилите са сроден на българите народ, населявал земите съседни на оногондурите. Сливат се през 6-ти век с оногондурите и кутригурите в държавата на Органа и Кубрат - Стара Велика България.
След разпадане на Велика България, част от българите, водени от Кубер, отиват първо в Панония, а оттам слизат към Керамисийското поле. Навярно главната част от тези българи, които е водил Кубер са били българи-берсили. Струпването на берсили по долината на р. Места и по Средните и Западни Родопи е били толкова плътно за онова време, че към края на VII в. и началото на VIII в. тук има вече имаме известия за страната Берзития (Велзития).
За това самостоятелно образувание – страната Берзития, научаваме от гръцките автори от това време.
Теофан Изповедник (VIII в.) пише в своите “Хроники” за ромейски поход срещу българите по времето на кан Телериг (768-779 г.).
Теофан пише: “През октомври 11 индиктион Константин (741-775), женен за кхазарска принцеса, която при покръстването взима името Ирина, получи от своите тайни приятели в България съобщението, че архонтът на България е изпратил една 12 000 хилядна войска и боили, за да завземат Берзития и да преместят населението й в България. Ромейският император пуснал слух, че се готви за война с арабите, но тайно придвижил войските си към Литосория, където разбива българската войска”.
Георги Кедрин и Йоан Скилица (XI-XII в.) пишат в “Кратка История” за тези събития следния текст: “…В 33 година от царуването на Константин V Копроним българите изпратили 12 000 войска в Берзития. Като научил това императорът, излязъл към т.нар. Литосория, нападнал ги (българите) и като избил всички се върнал в Константинопол”.
Ромеите не са могли да избият цялата войска нито българите от Берзития, което се разбира от един друг текст на Теофан Изповедник в неговите “Хроники”, където той пише: “…Филетос, генералът от Тракия се установи на лагер до р. Стримон без да вземе охранителни мерки. Когато българите се нахвърлиха върху него, той и мнозина други бяха избити”. Събитието се развива след нахлуването на ромеите в Литосория и става през 788 или 789 г. м. август. (Виж Теофан “Хроники”, стр. 147).
Ако българите са били избити, както пишат Теофан и Скилица – Кедрин то нямаше да има кой да нападне войските на генерал Филетос.
Възможно е при Стримон да е дошла помощ от западните българи.
Ако както много автори се опитват да изкарат страната Берзития (Велзития) земя на славянски племена наречени белзити, нямаше българският владетел да изпраща такава голяма армия от 12 000 войници за да ги пази или присъедини към България. Знаем, че още Есперих е изтласкал  славянските племена далече към границите със аварите. Липсата на славянски племена в тези територий, днес официално се посочва и в книгата на македонския проф. Микулич.
 

 

Кан Телериг иска да присъедини Куберовите българи - Берсили (берзити) към Дунавска България.
Ние не можем да се съмняваме нито учудваме, че има едновременно няколко Българии.
Заемането на земите по долината на реките Вардар, Струма и Места от българските племена прекъсва пътя Виа Игнация, който свързва Източна със Западната Римска империи. Ромейският император се опитва да попречи на обединението на двете държави – Дунавска и Берзития.
Византийският император не успява в това си усилие. Телериг разбира, че в близкото си обкръжение има боляри предатели, които го шпионират в полза на Константинопол. За да се отърве от тях той пише писмо лично до императора. Теофан записва в “Хрониките” си следния текст за последвалите събития: “А Телериг като разбра че императорът научава плановете му от негови приближени му писа: - искам да избягам и дойда при теб. Изпрати ми обещание, че няма да пострадам и ми съобщи кои приятели имаш тук за да им се доверя и да ми помогнат! – А този (императорът) от лекомислие му писал и онзи (Телериг) като узнал, избил всичките” - пише Теофан в своите “Хроники”.
Берзития е присъединена към Дунавска България по-късно и завинаги.
Направените в Родопите археологически разкопки през последните години показват близка връзка между погребалните традиции, дрехи, посъдини, оръжия и украшения, които се намират тук в откритите тук гробове и традициите, украсите, съдовете, дрехите и оръжието в гробове разкрити около Плиска, Преслав и такива в земите на Волжка България. Археоложката Маргарита Ваклинова пише: “…Познавам образци и накити от българки, обитавали в ранното средновековие долината на р. Места и подобни, които се появиха в некрополите на средните Родопи, Златоград и с. Беден. Още през Х в. този тип украси е свързана с костюма на българките, както в Дунавска България, така и във Волжка България”.


Литература:
1. Проф. Микулич - "Средновековни градове и твърдини в Македония".
2. М. Ваклинова  - “Археология и някои проблеми на етногенезиса на българите”.
3. Д. Ангелов - "Образуване на българската народност".автор: gepard96

http://gepard96.blog.bg/history/2011/10/18/zaselvaneto-na-kuberovite-bylgari-v-makedoniia.837027събота, 25 юли 2015 г.

ХУНАБ КУ 21- ГАЛАКТИЧЕСКО ДЪРВО НА ЖИВОТА И ЗНАНИЕТО

КАК ДА ВЛЕЗЕМ В ХУНАБ КУ 21
0.0. ХУНАБ КУ
Аз координирам, за да увелича изброената съвкупност. Аз запечатвам космоса на Единството с галактическия тон на празнотата. Аз се ръководя от собствената ми удвоена сила. Аз активирам всички галактически портали – влезте в мен. Хунаб Ку-21 е представен като квинтесенция на всички учения на синхронния ред, включително на системата на Върховната Телепатична Комуникация, Матрицата на Куба 441, на които се основава нейната структура.Структура на Хунаб Ku 21 е коренът на галактическата култура и на следващото измерение на съзнанието.
Как да участваме в Хунаб Ку 21? 
Играйте ежедневно.
Хунаб Ку 21- Галактическото Дърво на Живота и Познанието е истинска карта на съзнанието, която се запомня чрез ежедневна практика. Това е основната структура на матрицата 441. Ако сте нов в това, моля, преминете към въведение към Синхронотрон

Тази карта на съзнанието е също самовъзпроизвеждаща се космология на по- високо ниво, предназначени за създаване ва едно изцяло ново възприятие и преживяване на реалността - това на Галактическата Култура.

Хунаб Ку-21 може да бъде изучаван ежедневно на ментално ниво, което спомага за синтезиране на други практики на синхронния ред.
В ежедневната практика, това, което е най-важното са шаблоните, особено, на хептадните пътеки, тъй като те определят основната матрица от вертикални колони и хоризонтални линии на силата и диагоналните оси, във връзка със структурата и естеството на петата Сила на клетките на Хармония (тетради), както е показано на Игралната Дъска. Те са функция на петата сила на Оракула.

Не забравяйте, това е една нова програма и вие сте пионери на ноосферното себепознание.

Основата програма в Хунаб Ку 21, както и на всички практики на синхронния ред е Синхронометърът на 13-Луни / 28-дни всяка Луна и кодовете на Дриймспел-Телектонон.

За ежедневна игра ще се нуждаете от седем "Маркери". Можете да използвате кристали или камъни, за да картографирате ежедневното оформление.

Ако сте достатъчно вдъхновени, можете да създадете свой собствен комплект "Oракул". Тук е посочена и Игралната Дъска. Комнлектът "Oракул" трябва да включва 42 броя Слънчеви Печати (по два печата за всяка от 20-те Слънчеви Печати, плюс две части за Хунаб Ку 21) и 78 игрални карти( 21 архетипа + 52 хептадни пътеки + 5 Клетки на Хармонията). 
Започнете по следния начин:
Идентифицирайте Деня на седмицата (Хептаден Портал),
- Кин на Деня,
- Тон на Кина
- Седмична Хептадна Пътека.
Хунаб Ку 21- Галактическо Дърво на Живот и Познание се играе на Игралната Дъска на Хунаб Ку 21.
Ежедневният синхронен ред се проследява с помощта на седемте Кристали/ Маркери или Камъни (или 42-те Слънчеви Печати на Дриймспел). Петте от тях се използват за оформяне на ежедневния Оракул на петата сила, шестият печат отбелязва Хептадния Портал. Може да има няколко дни, когато два от печатите имат една и съща позиция на Дъската, тогава ще са нужни  два еднакви печата. Игралното поле може да се използва, за да се маркират отношения или събития, според оракула на съответната галактическа сигнатура.
В 4-те ъгъла на игралното поле са четирите лещи на времето с четирите модела, използвайте седмия маркер за проследяване на лещата на времето за всеки ден. (Ако сте направили своя Oракул, използвайте една част от Хунаб Ку-21 с модела, съответстващ на тона на галактическата сигнатура).

Можете да въвеждате по всяко време, когато сте готови да влезете.

След като влезете, определете деня, седмицата и Луната според 13-Лунния календар / 28-дни всяка Луна.
1. Денят от седмицата се определя от Хептадния Портал.
Намерете разположението на Хептадния портал върху Игралната Дъска. Намерете съответната част за тази позиция и поставете кристала. Вижте и проучете картата за ежедневните Хептадни Портали. Обърнете внимание на естеството на позицията. Например, тя е портал на силата, светлинен портал, матричен портал и т.н. За по- пълно описание на компонентите на Хунаб Ku 21. Също така имайте предвид, Базовата Матрична Единица/БМЕ от Базовата Матрица, това е Телепатичния Честотен Индекс / ТЧИ за тази позиция. (Например, Портала на Дракона на Живота е Първи Светлинен Портал, БМЕ 108).
Ето един бърз ключ - отправна точка за Седемте Хептадни Портала:
Първи Хептаден Портал. Дракон = Имиш(1) Портал на Космическото Съществуване (108) = Първи Светлинен Портал, Първична Сила.
Втори Хептаден Портал. Синя Ръка = Маник (7) Първи Енергиен Център на Силата на Космическото Познание(291), Aвaтaр.
Трети Хептаден Портал. Вятър = Ик (2Портал на Космическия Дух (144) =Втори Светлинен ПорталВърховна Жрица.
Четвърти Хептаден Портал. Небесен Странник = Бен (13) Трети Енергиен Център на Космическото Пророчество (315), Пророк.
Пети Хептаден Портал. Слънце = Ахау(20) Четвърти Матричен Портал на Просветлението (414), Единствено Просветлен.
Шести Хептаден Портал. Огледало = Ецнаб(18) Втори Матричен Портал на Медитацията (402), Йога/Йогини.
Седми Хептаден Портал. Хунаб Ку 21 = Пети Енергиен Център на Силата — Единственост и Пълнота (441), Единствен Пазител на Куба, Маг на Безкрайността.
2. Хептадни Пътеки
След като определите седмицата от съответната Луна, определете Хептадната Пътека за текущата седмица. Седмицата от годината зависи от входящата седмица на Луната. Имайте предвид числото, името и качествата на Хептадната Пътека.
Ето един бърз ключ - отправна точка за 52- те Хептадни Пътеки:
Седмици 1, 2, 3 и 4 - Магнитна Луна; 29, 30, 31 и 32 -Галактическа Луна
Седмици 5, 6, 7 и 8 - Лунна Луна; 33, 34, 35 и 36- Слънчева Луна
Седмици 9, 10, 11 и 12 - Електрическа Луна; 37, 38, 39 и 40- Планетарна Луна
Седмици 13, 14, 15 и 16 - Самостоятелно Съществуваща Луна; 41, 42, 43 и 44- Спектрална Луна
Седмици 17, 18, 19 и 20 - Обертонова Луна; 45, 46, 47 и 48 – Кристална Луна
Седмици 21, 22, 23 и 24 - Ритмична Луна; 49, 50, 51 и 52- Космична Луна
Седмици 25, 26, 27 и 28 - Резонантна Луна

Седмичната карта на Хептадните Пътеки е в сила през седемте дни на текущата седмица. Въпреки това, в зависимост от това дали има два слънчеви печата ограждащи пътеката, другите хептадни пътеки също могат да се "отворят" Това може да се разбере само ако сте въвели в игра Оракула на ежедневния Кин.
3. Тонална стойност на Ежеденевния Кин. 
Всеки ден се характеризира с един от 20- те Слънчеви Печати от Червен Дракон до Жълто Слънце, които носят номерата от 1 до 20. Всеки ежеденевен Кин също има конкретен тон от 1 до13, който заедно със Слънчевия Печат съставя Галактическия Подпис, например 7 тон Червен Дракон, 9 тон Бял Вятър и т.н., има 260 Галактически Сигнатури. Тонът на Деня ще ви даде тоналната стойност на Ежедневния Кин, в съответствие с един от четирите модела:

Тонове 1, 5, 9, 13 = 108 – Модел на Звездния Разум
Тонове 2, 6, 10 = 144 - Модел на Фондацията на Tолан (Новия Ерусалим)
Тонове 3, 7, 11 = 216 - Модел на Космическия Куб
Тонове 4, 8, 12 = 288 -  Модел на Сферата на Полярните Хармоничности

Всеки тон умножете с числото от Модела.

Примери:
5 Дракон = тон 5 х 108 = 540 е тоналната стойност на Кин 161
3 Змия = тон 3 х 216 = 648 е тоналната стойност на Кин 185
8 Орел = тон 8 х 288 = 2304 е тоналната стойност на Кин 255
6 Съединител на Световете = тон 6 х 144 = 864 е тоналната стойност на Кин 6
(Виж "Хунаб Ку 21-13 Галактически Тона и 4-те Лещи на Времето" за индекса на тоналните стойности)

След като сте определили тона и тоналната стойност поставете един от жетоните на Хунаб Ку-21 върху съответната позиция на обектива в един от четирите ъгъла на Игралната Дъска.
4. Разположете ежедневния Слънчев Печат върху Игралното Поле / Дъска.
Слънчевия Печат на Галактическата Сигнатура и кодовото число ще ви покажат къде се намирате в последователността от 20-те дни и ще покажат мястото, което кореспондира с Хунаб Ку - 21 на игралното поле. Отново обърнете внимание на функционалната позиция—източник на сила, матричен портал, център на сила и т. н., както и номера на печата. Отбележете числото на Телепатичния Честотен Индекс / ТЧИ и БМЕ/ Базова Матрична Единица. Поставете съответния маркер или печат на тази позиция. Ако използвате своя Оракул, намерете картата на подходящия Архетип от 21-те Архетипа и изучете информацията. 
5. Играта „Оракул” 
Всеки Кин / Галактически Подпис има своя Оракул на Петата Сила. (Изследвайте Графиката на Оракула). Намерете с математическите изчисления Оракула за Ежедневния Кин и останалите четири Кина, намиращи се под управлението на Хунаб Ку 21 на Игралната Дъска. Това е ежедневната игра „Оракул”, която се разкрива от Галактическото Дърво на Живота и Познанието като ежедневен борд за съобщение на синхронния ред. Открийте съответните  карти на Архетипите /Печати и изследвайте информацията. Ежедневно (и изключение на Деня Извън Времето и 0.0 Хунаб Ку/ високосен ден) има шест игрови позиции—Хептаден Портал + Петте позиции от Оракула. (Забележка: Някои от тези позиции може да се дублират или утроят, така, че когато играете с два едни и същи печати или има необходимост от карта на Хунаб Ку 21, то тогава намерете съответстващите карти). След като има повече аспекти, които да бъдат изследвани, следва, че има и повече нива на мисълта, които да се извлекат от ежедневната конфигурация, вкл. и различните модели и т.н 
За Управителя, който е от същия цвят както Ежедневния Кин, използвайте формулите:
Toнове 1, 6, 11: Управителят е същия Кин като ежедневния.
Toнове 2, 7, 12: Управителят е с Печат като ежедневния +12 Печата (или - 8 Печата)
Toнове 3, 8, 13: Управителят е с Печат като ежедневния +4 Печата (или - 16 Печата)
Toнове 4, 9: Управителят е с Печат като ежедневния +16 Печата (или - 4 Печата)
Toнове 5, 10: Управителят е с Печат като ежедневния +8 Печата (или - 12 Печата) 
Така че, когато сте готови с ежедневната практика ще имате шест чипа на дъската, плюс Седми маркер за Хунаб Ку -21 за една от четирите лещи на Времето.
Ежедневни Честоти. Всеки ден има четири различни честотни числа, или кодове на съзнание:

1) Тоналната стойност (виж по-горе) винаги ще бъде число, кратно на 108, 144, 216 или 288. Тези тонални стойности са 13-те основни честоти на хармоничното сътворение.

2) Честота на Хептадната Пътека. Сборът от двете числа на БМЕ са свързани със седмичната / хептадна пътека и всяка друга хептадна пътека
отваря пътищата, които могат да възникнат за всеки един ден.
3) Честота на Ежедневния Кин - сумата от числата на шестте различни печата, които се появяват всеки ден: 1 Хептаден Портал + Петте
Печата от Оракула(на седмия ден, седмия Хептаден Портал Хунаб Ку - 21 се отчита като 21-ви печат и също се пресмята).
4) Базова Матрична Единица (БМЕ) е натрупаният/Акумулиран ежедневен Телепатичен Честотен Индекс. Това е сумата на числата представлявани от шестте позиции (Хептаден Портал плюс Петте позиции на Оракула) включени в играта за всеки един ден. Ако един и същи печат се случи два пъти за дадена позиция, неговото число винаги се отброява два пъти.
В някои случаи, ако тонът е 1, 6 или 11, Хептадния Портал може да има двойна стойност за един печат плюс трета стойност за себе си. Например, ако на втория ден от седмицата (Втори Хептаден Портал на Синя Ръка, Маник (7Първи Енергиен Център на Силата на Космическото Познание) Галактическата Сигнатура за деня е 11 Маник, тогава ще има три игрови маркера за една и съща позиция. БМЕ за тази позиция, 291, ще се отчете 3 пъти. (Ако използвате вашия собствен комплект Oракул, ще имате само два маркера за Синя Ръка, така че допълнително използвайте Хунаб Ку 21, за да отбележите позицията на Хептадния Портал)

Изучавайте различните числа на ежедневните честоти. Забележете на какви фактори могат да бъдат кратни. Обърнете внимание на синхронизациите в цифровите модели.

В по-високите измерения на потока- разум, всяко число е телепатичен синхронен фактор, честота, или код на съзнание. Всяко число е кодиране на телепатична фиксирана стойност, но с различно значение според субективната интерпретация.
Базовата Матрица на числата е 441 или Хунаб Ку (21) на квадрат. Забележете, има само три числа с една единица "1" и две четворки"4'-441, 144, и 414-те кода на три от седемте Хептадни Портала. 441 е минималната многомерна проекция на единството на универсалната космическа съвкупност. Общият брой честоти се генерират от матрицата на куба, която осигурява 441 минимални телепатични "ДУМИ." (виж графиката: Достъп до Хунаб Ку-21 в Куба на Матрицата 441).
Достъп до Хунаб Ку-21  Галактическо Дърво на Живота и Познанието в Куба на Матрицата
Структурата на Хунаб Ку-21 Галактическо Дърво на Живота и Познанието се получава от Мастер Матрицата на Куба 441- Базовата Матрица на Хунаб Ку 21 е 441= 21221 или всяка стойност на 21 е една единица он Хунаб Ку.
В Дриймспел, окултната стойност на всеки галактически подпис е 21. Това означава, че Хунаб Ку е скритата сила в рамките на всеки Оракул.
Забележете също: 1 + 2 + 3 + 4 +…+ 21 = 231 = 11 х 21. Матрицата от 212 = 441 е равномерна, 11-та колона
и 11-ти ред се пресичат в 441- център на двете оси „11” : V11-H11 = 441. 112 = 121 – числото е аналог на 212 = 1.2.1 в двадесетичен код.
Числото 231, записано в двадесетична система е 11.11 (11 х 20 = 220 + 11 = 231 = 11.11). Така че космичното броене на Хунаб Ку 21 продължава в поредицата:

- 21, единична базова единица, цялостност (20) + 1 = 1 Хунаб Ку единица
- 231, сумата на числата от 1 до 21 (231 = 11 х 21) = 11 Хунаб Ку единици
- 441, 212 (1.2.1 двадесетичен код) = 21 Хунаб Ку единици
- 9261 или 21 х 21 х 21 = Куб на Хунаб Ку (1.3.3.1 двадесетичен код) = 441 Хунаб Ку единици.
По същество Матрицата 441 и кубичната стойност на 21:1.3.3.1 представляват жизнения универсален куб на Пространство - Времето.
Числата от Матрицата 441 са универсален междугалактически телепатичен честотен език - граматиката и лексиката на космическата цивилизация, оставаща свързана със себе си, там, където може да има просперитет.

Телепатични стойности на матрицата 441 остават постоянни във времето и са включени несъзнателно в много други системи. Така например, в системата на Кабала, числото 231е портал на Сефер Йецира - Книга за Сътворението  — една от древните кабалистични книги на Устната Тора. В нея са включени фундаментални знания за Сътворението на света, формулирани и систематизирани така, както са получени от Всевишния праотец Авраам, в неговите «пророчески видения».

Други примери за съвършенството на числото 21 = 231231 + 29 (космическа константа) = 260; 231 + 210 (21x10) = 441.
В матрицата 441, числото 231 = V18-H4 - Централно координационно звено във Второто външно Измерение на Времето: Космическо Възнесение /вижте ИнтерГалактически Бюлетин 2/.

441 = 7 х 63 или 9 х 49. Така числата 7, 9, 21, 63 и 49, както и всички техни кратни са фактори за 441. Числото 11 играе посредническа роля, тъй като е основно звено между 1 и 21, от двете страни на числото 11 има по 10 единици, следователно 11:10 = 21:20 / 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21/
В матрицата на куба, друга ключова стойност е на хармоничното число 12. 12 и 21 са огледални числа: 21 х 21 = 441, а 12 х 12 = 144.

Проучете двете графики:на Куба на Матрица 441 и  Хунаб Ку 21 Галактично Дърво на Живота и Познанието. Матрица 441 също представлява  хипер квадрат, състоящ се от девет клетки, разделящи матрицата на Девет "времеви измерения" от 49 единици, всяко, в четирите ъгъла са четирите външни измерения. Останалите пет единици са на четирите радиални измерения на времето и деветото вътрешно измерение на времето е в центъра.
Четирите външни измерения на времето представляват времето като последователност, а петте радиални измерения представляват едновременността на алтернативните и паралелни времена, с опит на съзнанието за по-висока самооценка. 

В структурно отношение, 441 матрица се формира от 10 схеми, които се отчитат отвън към центъра. В центъра е позицията на числото 441= 11 вертикална колона х11 хоризонтален ред.

Броенето започва от долния десен ъгъл и се движи нагоре в обратна на часовниковата стрелка спирала. В началото числата на всяка от 10-те +1 схеми се движат по диагонал към центъра от долния десен ъгъл. Всяка схема кореспондира и с планетарната орбита и съдържа число от единици, които намаляват с 8  за всяка схема, започвайки с Меркурий (80 единици). 
Планети и Планетарни Схеми: 
• 1-ва Схема 1 = V21-H21 Меркурий, 80 единици
• 2-ра Схема 81 = V20-H20 Венера, 72 единици = 152 единици общо
• 3-та Схема 153 = V19-H19 Земя, 64 единици = 216 единици общо
• 4-та Схема 217 = V18-H18 Maрс, 56 единици = 272 единици общо
• 5-та Схема 273 = V17-H17 Maлдек, 48 единици = 320 единици общо
• 6-та Схема 321 = V16-H16 Юпитер, 40 единици = 360 единици общо
• 7-ма Схема 361 = V15-H15 Сатурн, 32 единици = 392 единици общо
• 8-ма Схема 393 = V14-H14 Уран, 24 единици = 416 единици общо
• 9-та Схема 417 = V13-H13 Нептун, 16 единици = 432 единици общо
• 10-та Схема 433 = V12-H12 Плутoн, 8 единици = 440 единици общо
• 11-та Схема 441 = V11-H11 Галактическо Ядро, 1 единица = 441 единици общо
Моделът на Хунаб Ку - 21 се появява във втора, пета, осма и единадесета схеми - това са Венера (2-ра), Maлдек (5-та) и Уран (8- ма) схеми, с Хунаб Ку 21, представляващ Галактическото Ядро.
Хунаб Ку-21 е съвършена функция на радиалната Пета Сила. Всяка Пета Сила на хармоничните клетки / дворове на силата се намира в едно от петте радиални измерения:
1. Първи Северен Полюс (Maрka) сила на хармоничната клетка на познанието, Двор на Аватара — седмо измерение на времето, Знание за Висшето низходящо Управление на Сириус - фокус. Съдържа Първи Светлинен Портал и първа верига на девет (4 единици).
2. Трети Южен Полюс (Дaрka)сила на хармоничната клетка на пророчеството, Двор на Пророка—осмо измерение на времето, Пророчеството на възходящото хармонично управление на изгряващия Арктур. Съдържа Втори  Светлинен Портал и третата верига на девет (4 единици).
3. Втора Центробежна сила на хармоничната клетка на любовта, Двор на Състрадателния Човек—пето измерение на времето — Любовта е топлинната енергия на супер съзнанието. Съдържа третия Светлинен Порталa и втората верига на девет (4 единици).
4. Четвърта Центростремителна Хармонична сила на хармоничната клетка на разума, Двор на Воина — шесто измерение на времето — Разумът е светлината на сублимираното съзнание. Съдържа четвъртия Светлинен Портал и четвъртата верига на девет (4 единици).
5. Пета матрична Сила на хармоничната клетка на енергията. Двор на Хунаб Ку - девето измерение на времето,  Хунаб Ку е цялостната координираща пета сила на единство на съвкупността от радиалното съзнание. Съдържа четири матрични портала плюс Хунаб Ку 21 (5 единици).11-та вертикална колона е електромагнитната ос и определя оста на тръбата на Маури. 11-ти хоризонтален ред е гравитационна ос и определя Галактическата Екваториална силова линия.
Хунаб Ку е Източник на галактическата култура.
В разбирането на по-високо ниво, Хунаб Ку представлява 21- 20 + 1-та единица на съвкупност. 20 представлява съвкупност,
сумирана на база на двадесетичната система. В двадесетичната математика 20 се записва като 1.0. В базовата матрица на съвкупността числото 400= 202 се записва като 1.0.0.
21 като съвкупност плюс 1 се записва като 1.1, а 21 като основа на най-значимото число 441 = 212  в матрицата на Куба се записва като  1.2.1.
Системата от 20-те изображения или слънчеви печати кодира съвкупността като динамично възстановяващ и развиващ се набор от 20 символа, представляващи етапите на еволюцията и динамиката на галактическия живот и култура като цяло. 20- тият печат е Слънцето - Ахау (Ahau, или Kinich Ahau). Слънцето е звезда, която представлява основно фокусиране/ съсредоточаване на галактическата енергия в определено поле.

Слънцето-Kинич Ахау, също представлява най-високата единица от съзнание на галактичния ред. Слънцето като една звезда е буквално въплъщение на 18D и 72-рата енергийна честота. 21, като звездна цялостност, по- голяма от 20 е ядрото на галактиката, Хунаб Ку. Следователно, Хунаб Ку 21-20 плюс едно е проникването в 19-то измерение, трансцендентност над всичко.

Хунаб Ку е първоизточникът на живот и познание в продължение на световните системи, т.е. Единствения Върховен се проявява във всеки галактически ред в качеството си на координатор на съвкупността. Звездите, включително и нашето Слънце, които са приемници на потоците на живот и познание, излъчвани от Хунаб Ку са длъжни да се превърнат в безброй звездни системи на универсалния ред.
Хунаб Ку-21 е откровение на Източника като структура на живот и познания, което демонстрира елегантна простота на по-висшите състояния на битието и съзнанието, към които ние бързо се развиваме. 
Има пет основни значения на Хунаб Ку:
1. Хунаб Ку: Единствен дарител на движение и мярка.
2. Хунаб Ку е единство, което координира съвкупността.
3. Хунаб Ку се задвижва само от едно число със силата на нулата - великата пустота на безкрайната възможност, която прониква в цялата реалност и прави възможно всичко.
4. Хунаб Ку е анимирана същност на Петата Сила, трансцендентен единен организатор в областта на универсалното време- пространство.
5. Хунаб Ку означава "призив за един от пратениците, които търсят най-високата честота на 18 - измерната Вселена."
(Ху означава призив към БОГ, името на Единствения; НАБ (i) означава пророк или пратеник на Единствения ; Ку = най-високата честота в това световно измерение - 72-рата енергийна честотата на 18-то измерение). 
По отношение на 18-то измерение и на 72- рата енергийна честота:
На 21 декември 2012 година ще се отбележат 1872000 дни, които са изминали от началото на този цикъл на 13 август 3113 г. пр. Хр.
1872000 дни са точно 13 бактуна = 144,000 дни, от 5125 годишния (5,200-туна) цикъл на историята.
На тази дата приключват и други два по-продължителни цикъла: (1) 104 000- Тунов цикъл на Aрктур и (2) на 26 000-Тунов цикъл на настоящата световна епоха.
1872000 разделено на 18 = 104 000 – числото на Арктурианския Цикъл.
1872000 разделено на 72 = 26000 - числото на Настоящата Световна епоха.

1872000-те дни на историята завършват с призоваването на КУ, най-високата честота, постижима в тази вселенска система.

Когато призоваваме Хунаб Ку, като пророк на галактическата култура, ние призоваваме за проява на енергията на 72-рата честота от 18-то измерение на вселената,  която да се прояви на 21 декември 2012 г., = Кристална Сина Ръка, 9 Ден на Ритмичната Луна, в годината на Синята Резонансна Буря. Тъй като това е най-високата вселенска честота на цялата световна система, когато се прави позоваване на Ку в този определен момент в космическото време, възниква силата на Хунаб Ку 21 и универсалния ред се извършва отново.
Ah Yum Хунаб Ку Evam Maya E Ma Ho /А Ум Хунаб Ку Евам Мая Е Ма Хо
Хунаб Ку 21-13 Галактически Тона и 4 Лещи на Времето
В Хунаб Ку 21,13-те галактически тона са функции на 4 лещи на времето. Честотата на времевите лещи се определя от тоналната стойност. Лещите на времето представляват по-високи времеви измерения, кодирани хармонично на основата на силата на 9. Всеки един от четирите вида лещи е зареден с архетипния модел, с чиято помощ се изграждат лъчите на времето. Те могат да служат и за обновление на творението.
Лещите на Времето имат следните честоти: 108 (9 x 12), 144 (9 x 16), 216 (6 ³, или 9 x 24), и 288 (9 x 32, 144 x 2). Двете висши лещи на времето са комбинация от първите две лещи и последните две лещи, или леща с честота 432 - единици  и леща с честота 864 - единици (432 = 4 х 108 = 144 x 3) и (864 = 216 x 4 = 288 x 3).
Тези две висши лещи всъщност представляват големите времеви цикли, от 432000 години и от 864000 години. 864 000-годишната леща е единството на времето на космическата цялост, където са събрани всички семена на миналото и на следващите светове, взети заедно. 432 000-годишната леща е лещата на звездния съвет (Aрктур-Сириус), където се подготвят всички аспекти на сценария за 2012 г., както и всички космически цикли на обновление. Двете висши лещи съдържат характера на програмите, насочени чрез моделите на четирите различни лещи на времето.
Четирите различни архетипни модели на лещите на Времето са заредени с два основни вида космически програми – на космическата цялостност и на космическо обновяване на 13-те галактически тона, които съответстват на 4-те пулсара на времето. Комбинацията от номера на тона и стойността на времевата леща се нарича тонална стойност. 
1.Времева Леща 108 Модел на Звездния Разум координира тоновете 1, 5, 9, 13 (4-D пулсар на времето)Toн 1 тонална стойност = 1 x 108 = 108. Магнитна честота на силата на привличане.
Toн 5 тонална стойност = 5 x 108 = 540. Oбертонова честота на силата на излъчване.
Toн 9 тонална стойност = 9 x 108 = 972. Слънчева честота на силата на пулсация.
Toн 13 тонална стойност = 13 x 108 = 1404. Космична честота на силата на издържливост.
Сумата от честотите на 4-D пулсара на времето е = 3024 = 28 х 108. Хармоничен времеви стандарт, установен като галактически модел на звездния разум, програма за космическо обновяване.
2. Времева леща 144 Модел на Tулан (Новия Ерусалим) координира тоновете 2, 6 и 10 1-D пулсар на живота)
Тон 2 тонална стойност = 2 х 144 = 288 полярна честота на силата на стабилизация.
Тон 6 тонална стойност = 6 х 144 = 864 ритмична честота на балансиращата сила.
Toн 10 тонална стойност = 10 х 144 = 1440. Планетарна честота на силата на проявление.
Сумата от честотите на 1-D пулсара на живота е = 2592 = 144 х 18. 18 - раззмерна универсална честота на архитектурата на обновяване на галактическия живот на Базата Tулан.
За да се създаде Висшата Леща на Времето 432 се комбинират първите две лещи
Сумарна Честота = 3024 + 2592 = 5616 = 52 х 108 (честота на слънчевото галактическо време ) = 144 х 39. Тристранния ред на времето на живота на Храма на Tулан.
3. Времева Леща 216 Модел на Космическия Куб координира тоновете 3, 7, 11, (2–D пулсар на рецепторите )
Тон 3 тонална стойност = 3 х 216 = 648. Електрическа честотата на силата на свързване.
Тон 7 тонална стойност = 7 х 216 = 1512. Резонансната честота на силата на синхронизация .
Tone 11 тонална стойност = 11 х 216 = 2376. Спектрална честота на разсъгласуване.
Сумата от честотите на 2-D пулсара на рецепторите е = 4536 =21 х 216. Първоначалния куб / 6х6х6/, умножен на 21 - силата на единството на Хунаб Ку е Космическият куб на пространствено- времевата матрица, който става кораб на космическата еволюция, реализиран като сензорен спектър на галактическия ред на битието.
4. Времева Леща 288 Модел на Сферата на Полярната Хармоника се комбинира от тоновете 4, 8, 12 (3-D пулсар на разума)
Тон 4 тонална стойност = 4 х 288 = 1152. Самостоятелно съществуваща честота на силата на морфогенезиса/ формата.
Toн 8  тонална стойност = 8 х 288 = 2304. Галактическа честота на холономната сила.
Toн 12 тонална стойност = 12 х 288 = 3456. Кристална честота на силата на универсализация.
Сумата от честотите на 3-D пулсара на разума е = 6912 = 24 х 288 = 108 х 64. Стабилизацията на честотата на универсалната полярна хармоника Велатропа установява сектора като база за генериране на просветени семенни форми за галактическо пътуване във времето 
Сумарната честота на двете времеви лещи на семената на космическата цялостност / 2-D+3-D / е = 4536 + 6912 = 11448 = 216 x 53. Силата на честотата на Сириус за възраждане придобива честотата на космически кораб на съзнанието. Космическият Куб установява новия ред на разума.
Тоналните стойности представляват честотите на хармоничното творение във времето. Те трябва да бъдат проучени за присъщите им хармонични качества и стойности във връзка с други фактори в синхронния процес. Както всички хармонични числа,  капацитета на тяхната телепатичната честота се увеличава заедно с нивата на присъщото хармонично въздействие, т.е.съчетание от множество фактори, които представляват числата от вътрешния ред. Например: 864 = 108 х 8 =216 х 4= 144 х 6 и 864 = 288 х 3, но също така и 27 х 32, 36 х 24, 9 х 96, 72 х 12 и др.
Също така следва да се проучат разликите между честотите, например: 3456 кристалната честота на силата на универсализация минус 1404 космическа честота на силата на издържливост = 2052 = 108 х 19, което е 4-измерен звезден модел на разума (108), който се премества със силата на божествената повеля (19). Важно е да се има предвид, че числата на галактичните координати са носители на телепатични честоти и когато се поддържат в съзнанието, те директно стигат до разума, който се отваря към тях.
Четирите времеви писти на "външното време" са съгласувани в рамките на първите четири ментални сфери и се отнасят до функциите на по-високото галактическо съзнание. Тези функции са 1) мъдрост за изначалната медитация (самадхи) на Единственото съзнание на космическото творчество; 2) мъдростта на знанието за "храма" - структурата на съзнанието; 3) Знанието за Куба - науката на съзнанието и 4) познанието за сферата на полярната светлина - технологията на съзнанието.
Тези четири функции или измерения на съзнанието, се проектират през четирите времеви писти, като се наслагват едновременно с текущото космическо създаване. Галактическата основа на пророчеството се отваря чрез познанието за особената сходимост/ конвергенция на времето.

                                                                          Публикувана от Vaseto (Васил Зааралиев)

петък, 24 юли 2015 г.
25 ЮЛИ - ДЕН ИЗВЪН ВРЕМЕТО
Календарът на 13-те Луни е един от Календарите на Маите. Съвременната наука признава, че това е най-точният календар на планетата. Той има единна точка на синхронизация за всички космически цикли. Тази точка е 26 юли всяка година. От тази дата нататък започва Маянската Нова година.

В този ден на Млечния Път в една линия застават Слънцето, извършило пълно завъртане окол
о оста си, планетата Земя, извършила пълно завъртане около Слънцето, Луната, извършила своите 13 обиколки, и Сириус. В Египет почти всички храмове, а също и посоката на Сфинкса, също са изравнени по тази линия.

Календарът 13 Луни синхронизира слънчево-лунната година от 365 дни с 260-дневния Галактически модул Цолкин.

13-Лунният календар включва 13 Лунни месеца (13 Луни) по 28 дни.
От 26 юли започва новата година – това е първият ден на първата Луна.

Ако умножим числото 13 с числото 28, ще получим 364.
1 ден в годината остава за Ден Извън Времето.
Този ден е 25 юли.
През този ден ние сме освободени от влиянието на Времето.

Какво се случва в този ден? Земята се потапя в състояние на тишина и спокойствие. Става изчистване от старите програми, цялата Вселена се настройва на единен ритъм, извършва се подготовка за новия цикъл, новите програми.

Това е галактически ден на свободата, изкуството, творчеството, ден за световно опрощение, молитви и медитации за мир.

Цялата статия:

http://www.pan-bg.com/articles.php?id=701

петък, 17 юли 2015 г.


Яйца по ПанагюрскиДо сега не бях правила тази вкусотия наречена яйца по Панагюрски, тък като си мислех,че няма да се справя със забулването на яйцата- е сгреших справих се.
Оказа се невероятно вкусна гозба и ще продължа да я правя и за в бъдеще и то редовно.

Необходими продукти за всяка порция:

2 яйца
5 с.л. кисело мляко
3 скилидки чесън ( ние обожаваме чесън , а и е мощно противогрипно средство,но ако не обичате,го пропуснете)

За запръжката:

1 с.л. с връх масло (около 10 грама)
1/4 с.л червен пипер
Начин на приготвяне:

Заврете вода в подходящ съд като добавите една супена лъжица оцет.
Дръпнете от котлона и чукнете едно по едно яйцата,които трябва да сте извадили от хладилника поне час преди да ги сготвите.
Върнете на котлона и оставете да поврят на слаб огън за 3 минути,ако искате рохки, ако не оставете 5 минути.
Извадете с решетъчна лъжица и ги оставете върху чиния с пласт кухненска хартия да се отцедят от водата.
Смесете млякото с чесъна, посолете и поставете в чиния.
Отгоре сложете яйцата.
Направете запръжка от маслото и червения пипер като внимавате тя да не прегори.
Залейте с нея яйцата. 
Поръсете с магданоз за свежест
Добър Апетит!