събота, 1 август 2015 г.

ИЛЮМИНАТСКИ СИМВОЛИЗЪМ:


        ИЛЮМИНАТСКИ                  СИМВОЛИЗЪМ:             ТРИЪГЪЛНИК,                        ПИРАМИДА 

                      И 

     ВРЪЗКАТА  ИМ СЪС    

             СЛЪНЦЕТО


Бащата на аналитичната психология Карл Юнг веднъж каза за символите, че тяхната цел е:
да придадат смисъл на човешкия живот
Широко използвани в съвременната медийна сфера, триъгълникът и пирамидата са два ключови символа в окултния свят на Илюминатите. Техният символизъм е свързан с дълбоките им връзки с мистичните училища на Бабилон и Египет и заслужава подробен анализ, за да придобием по-добра предствата за значението и взаимовръзките им с останалите елементи на Луциферианствово, и култът към Слънчевия Бог.
jay-z-diamond-sign
Символът на триъгълника обикновено има много по-дълбоко и езотерично значение, отколкото това, което хората му приписват на обикновена геометрична фигура. Неговият символизъм е от духовно значение. В Християнството триъгълникът представлява Светата Троица: Бог ОтецБог Син и Бог Свети ДухДревните египтяни вярвали, че правоъгълнияттриъгълник изобразявал тяхната форма на Троицата,където хипотенузата е богът дете Хор, горната страна е свещената женска богиня Изидаа основата е  мъжкият бог ОзирисТази концепция не е била широко позната преди гръцкият математик Питагор да се запознае с мистицизма на Египет и да въведе въпросната символика в геометрията. Той дори стига дотам да създаде едно от първите училища на мистерия (религиозна секта), в което да практикувасвоята философияматематика, както и основните на езотеричните принципи. Всички тези знания са използвани и до ден днешен от окултисти, тайни общества, масони и Илюминати.
За да се разбере защо всички фактори са от значение, трябва да се запознаем детайлно с ценностната система на окултизмаИзследователят Марти Лиидс е написал няколко книги за математиката и универсалният език, на който природата общува с насТой смята, чесъществуват няколко езика, които са свещени и са базирани на древните символипосредством математиката. Аргументите, които привежда в поодкрепа на своята теза, са интересни и си струва да бъдат проучени. Тук ще се спрем само върху най-основното.
Трите страни на триъгълника симвволизират числото 3 – концепция, която е използвана вгематрията (Древношумерска/юдейска нумерологична практиката, при която буквите и думите получават числени стойности)Числото 3 представлява духовния свят (или Небесата), докато числото 4 –  физическия свят (материалният, триизмерен свят, който познаваме). Числото 3 ебожественопоказващо съединебието на мъжкото и женско начало, което създават третасъщностТова е и числото на сътворението и на активният принцип.
Triangle-Magic-Mason
Друга символика, кояро трябва да се отбележи е, че изправеният триъгълник сочи към небето, докато обърнатият – надолу към Ада и съответно се използва в сатанинството подобно на обърнатата пентаграма, като отрицание на естествения Божествен ред.
Като пример за употребата на свимволиката на числата 3 и 4 можем да посочим небеизвестния Масонски компас и квадрат. В Масонството триъгълника е символ на висшата сила, а буквата G в средата означава ‘Grand Creator’ или Върховен Създател (бел. ред. има различни тълкувания на значението на буквата, като някои предполагат, че означава ‘Geometry’ или Геометря като свещеният език на природата и Вселената). Мистрията използванa в масонския символика също е триъгълна и посветените в 32-ата степен са изобразявани с триъгълник. Символите могат да бъдат обяснени с двойствеността на човешката цел в живота. Компас символизира духовния свят, или душата ни и затова е изобразен отгоре на квадрата (материялния свят) и по този начин обуславя важността на духовността над материята.
mason-square-compass-255x300
При сбор на числата 3 и 4 получваме 7 – мистично число, представляващо връзката на човека с божественото (бел. ред. още от древността това число е смятано за ‘щастливо’, ‘завършено’ и ‘божествено’). Същевременно наблюдаваме, че буквата „G“, изобразявана в центъра между компаса и квадрата, е седмата буква от азбуката . Числото 7 се появява по много начини в света около нас – в броя на дните на седмицата, броя на смъртните грехове, нива на ада, цветове на дъгата, дни за Сътворението на света, хиндуистки чакри, будистки стъпки и музикални ноти (и това са само някои от примерите). Официално фигурата на Масонския компас и квадрат символизира затворена система, изградена на доверие и лоялност, но същто така е символ на слънцето, защото компаса намеква за просветление чрез себереализация. Както Джереми Харууд отбелязва:
Компасите са най-известните символи на истина и лоялност в Масонството. Смята се, че докато Светият Закон осветява дълга на Масона към Върховното Същество и квадратът илюстрира задълженията му към Неговите колеги масони и към обществото, пергелът осигурява допълнителното прозрение, необходимо за разбирането на изпълнението на задълженията му – да обуздава страстите си  и да държи желанията си в граници.
Изправеният триъгълник символизира Слънчевата енергия, или в Древногръцката традиция – елемента на огъня. Древните божества, които са били свързавани със Слънцето, са придобивали символиката на сила и мощ (Арес и Атина от Гръцките и Хор, Ра, Изида от Египетските божества). Асоциацията между сила и слънце в крайна сметка намира своя израз в символа на мъжката власт. Това е уместно, тъй като патриархалните общества се характеризират с войни, първосигнални желания, агресия и моментни изблици. Асоцията на богинята на Луната е с обърнатия триъгълник; но за това – след малко.
Когато изследваме корените на вещерството (Witchcraft) или както името означава – „учението на мъдрите“, забелязваме, че изправения триъгълник е символ на просветен 2ра степен; при поздрав този символ се следва с ръката от едната до другата гърда, след това и до устата и обратно до първата гърда. От друга страна, при просветените 1-ва степен поздравът е на обърнат триъгълник, където се посочват  гърда-гърда-гениталии-гърда. Принципът, на който се изгражда и затваря този триъгълник, е в почитането на женската тройна богиня – нехристиянската версия на Троицата. Това се смята, че е в основата на върховната Египетската троица на Изида-Озирис-Хор, и Гръцката троица Артемида-Селена-Хеката. Тази концепция намира широко приложение в окултните традиции и празници:
Важно е да се разбере, че са връзките са направени и съществуват, за да създават кръгговрат в ритуалния модел на празниците. Този ритуален модел е преди всичко се свързан с астрологията и Паганизма. Вярва се, че Семирамида (или което и да е провление на богинята) преминава през циклите на живот отново и отново. Поради това е изобразявана чрез три различни форми и е смятана за Тройна Богиня. Тези три форми са: Девицата (Богинята на Плодородието), Майката Земя (или само Майката) и Старицата. Тези форми са свърани с фазите на Луната, което е и причината за понятия като Лунната Богиня.
Triple-Goddess-statue
След като триъгълника е обвързан с числото 3 и почитане на Слънцето, в Алхимията и древните мистични училища то е изобразявано посредством точка във вътрешността на кръг. Много корпоративни логота използват този модел:
ciaDole-logo-largeTarget-logo
От друга страна, кръгът с точка в центъра е също символ на змията, поглъщаща опашката си – символила позната от древен Вавилон за бога на слънцето Ра:
Serpent-Eating-Tail-300x298
Този символ съответства на мъжките характеристики и на елемента сяра (който от своя страна е свързван с огъня и слънцето) и божествената искра на човека.
Една от причините, които виждаме елементи на слънцето и слънчевото поклонение толкова често, е защото някои от най-древните мистични школи, чиито модели Илюминатите следват, вярват, че са получили знанията си от Атлантида. Жителите на Атлантида са били поклонници на слънцето и имали слънчево божество, което олицетворявало младостта и дългите му златни коси, символизирали слънчевите лъчи. Това слънчево божество бивало принасяно в жертва, за да се покаже, че злото съществува в света, но после възкръсвало в олицетворение на силата на човека над физическите ограничения. У Манли Хал откриваме следното описание:
Символизира у тези култури като начин човек да преодолее своята нисша природа, да обуздае желанията си и да даде израз на по-високата страна на личността си. Мистичните Учения бяха създадени с цел подпомагане на борещото се човешкото същество да пробуди духовните си сили
Връщайки се на слънчевия символизъм, нека разгледаме Черното Слънце (познато и като Тъмното Слънце) – символ широко употрябван в окултните общества:
black-sun-wewelsburg-nazi
Черното Слънце се счита за първия етап на „Великото Дело“ или „Magnum Opus“, който е в основата на плана за алхимичния процес на създаването на философския камък. Теорията за създаването на този камък е свързана с идеята, че от нищо може да се сътвори нещо материално или по-популярното – превръщането на оловото в злато. Исак Нютон успява да формулира своите Закони за Движението, математически анализи, Теория на Гравитацията и законите на светлината. По ирония на съдбата, Нютон се противопоставя на възприемането на естествения свят по механичен начин, въпреки че неговата физика механизира функции като движението на планетите. Самият той уточнява, че единствено Бог е в състояние да приведе в движение планетите. Ироничното в случая е, че самият Нютон поставя началото на доста конспиративни теории със задълбочените си опити за намирането на връзки между Библейските предсказания и реални събития. Той пресмята, че Апокалипсисът няма да се случи преди 2060 въз основа на написаното в Книга на пророк Данаил:
Всичко може да приключи по-късно, но не виждам причина това да стане по-рано. Това уточнение не е за да се заключи с точност кога ще настъпи това време, а за да се сложи край на епидемията от езотерици, твърдящи, че могат да предсказват точната дата на престоящите събития и всяващи хаос и съмнения в душите на хората относно Свещените текстове с грешните си пророчества.
Исак Нютон
Newton-Occult
Окултистите на времето са били алхимици и философският камък е всъщност опит да се постигне безсмъртие; (или първият подтик на човечеството към трансхуманизма, чрез достигане на просветление и преминаване в нова епоха на разума). Символът на Черното Слънце е широко застъпен в модерната поп култура и може да бъде открит в множество популярни хитове, като например този на Саундгардън – Слънце в Черна Дупка.
Нацистите също използват този символ в замъка Вевелсбург, но той не трябва да бъде бъркан с по-популярната свастика, която също е символ за слънцето. Свастиката представлява кръст в движение с леко сияние в краищата. Ако се движи по часовниковата стрелка е символ на мъжката сила; обратно – на женската сила. В идеологията на Хитлер свастиката се движи обратно на часовниковата стрелка.
nazi8
Преследването на вечна младост и безсмъртие е издигнато в култ в модерното общество; наблюдаваме цели индустрии, посветени на това, като медицината (пластичната хирургия), козметиката, модата. Развлекателната индустрия помага в установянето на тези ценности сред младите хора чрез систематичното им налагане посредством музика, филми и телевизия. Тези елементи бяха посочени още миналия век от Алистър Кроули като въвеждане на новата Ера на Хор, който нов период ще се концентрира върху почитане на детето-бог обожествяване на и младостта. Подробности за личността на Кроули и приносът му към развлекателната индустрия и философията на Илюминатите може да прочетете в поста: Алистър Кроули: История, Връзки с Елита и Наследство.
Разглеждайки сомволиката на триъгълника, не можем да пропуснем обърнатия триъгълник и неговото значение за окултните общества. Сатанинските символи често са само инверсии на „обичайния“ символ (като обърнатия кръст), но тук  виждаме, че обърнат триъгълник е символ на женската Лунна богиня. В древна Гърция е символ на елемента вода, който е свързван с женката сексуалност, която е по-променлива от мъжката, и се нуждае от ‘разработване’ преди да разкрие пълния си потенциал за разлика от мъжката сексуална енергия, която е по-слънчева по природа, защото може да се ‘възпламенява’ бързо. Обърнатият триъгълник символизира утробата докато изправеният – еректиралия фалос. Гностицизмът учи, че:
Очевидно е, че когато мъж Δ и жена  ▼ се обединят, резултатът е един и същ символ: ✡. Ето защо всички религии имат целомъдрието като първо изискване, за да се встъпи през Daleth. За да се посвети в дадена религия и да започне да се посвети на нейните учения, човек дава обети. Във всяка религия един от основните обети е да не се пилее сексуална енергия. В будизма дори практикуващите миряни приемат обета за спиране на безразборни сексуални практики. В Тибет думата за ‘врата’  (sgo, която прилича на Daleth) също е първата буква за яйца и тестиси.
Gnostic-Triangles
Числото 3 символизира плодородния съюз межу мъжкото и женското начало. Първа и втора полярност се съединяват, за да създадат трета същност.
Чрез разширяване на концепцията за плодородието и раждането, три е и числото на проявлението, на манифестацията на нещо в материалния свят. То индикира творческа сила, движеща енергия, решаването на конфликта на дуалността, растеж и развитие. Желания, дребни нещастия, вещици и още много други неща идват или се случват в тройки.
Триъгълниците могат да бъдат изобразени в различни посоки, за да символизират обединението на мъжкото и женското, който е също съюз на духовното и физическото в окултните традиции. Това е Херметичен принцип познат като „Както горе, така и долу“, който показва, че решенията, взети в една реалност ще имат ефект в друга. Този принцип стана особено популярен последното десетилетие с концепциятя за кармата и множество самоучители, утвърждаващи положителния мисловен процес.
eliphas levi baphomet talisman carl kellner
Хексаграмата представлява два съединени триъгълника, създавайки Звездата на Давид и Печат на Соломон (използван като магически символ за контрол на свръхестествени същества). Когато се говори за магия, окултистите вярват, че дори един триъгълник може да се използва като метод за призоваване на духове. Магьосникъът стои вътре в кръга, докато призованият духът е в триъгълника по време на ритуала, за да се позволи на демоните да преминат през подземния свят и да се появяват в рамките на триъгълника. Ето примерно оформление на един магически ритуал , което показва, повечето от това, което знаем дотук: налице е символът на змията, поглъщаща опашката си, изправени и обърнати пентаграми, тригълник и  Печата на Соломон.
Magic-Circle-Triangle-Seal-of-Solomon
Хексаграмата също символизира единството и равновесието на всичко съществуващо, където изправеният триъгълник представлява елементите въздух и огън, а обърнатият – земя и вода.
Five-Elements
Естествено, триъгълникът има същото символно значение като триизмерната си версия; пирамидата. В своята триизмерна форма е предназначен да символизира оста на света, с най-високата точка, представляваща просветлението, или най-високата степен, което човек може да достигне. Този символ присътва на Американския долар като водещата световна валута.
Щатският долар има Великия Печат на обратната си страна – е създаден от Pierre-Eugene du Simitiere през 1776 г и включва също  латинската фраза E Pluribus Unum („От многото, единствен“). Пиер е бил член на Американското Философско Общество заедно с Бенджамин Франклин. Към това пбщество са принадлежали много от американските основатели, като всички поддържали идеята за ситема, изградена на основата на свобода, равенство и справедливост за всички.
Great-Seal
Пирамидата е обект на изследване от Дейвид Айк много други конспиративни теорици, които я посочват като символ на структурата на властта в съвременното общество.
Pyramid-of-Manipulation
Властта е винаги концентрирана в горната част и движейки се надолу по пирамидалната структура бива разпределяна на малки секции. По подобен модел са построени корпоративните и военните структури, където всяко следващо ниво над това, на което се намираме, въплащава и разполага с по-голяма степен на власт. Друг пример за пирамидална структура е Вавилонската кула, което създава доста интересна аналогия.
Great-Seal-Tower-of-Babel
Символиката зад пирамидата и триъгълника е широко употребявана в съвременната развлекателната индустрия. Би било трудно да посочим музикален клип или филм без наличието на един от двата символа.
Може би най-влиятелните личности в музикалния бизнес, често демонстриращи триъгълния символ, е Джей Зи и съпругата му Бейонсе.
IlluminatiWatcherDotCom-Beyonce-All-Seeing-Eye-Triangle
Въпреки твърдението му, че това е всъщност четиристранен диамант, изобразяващ звукозапсната му компания Roc-a-Fella (бел.ред. приликата с всеизвестната Илюминатска фамилия Rockefeller е умишлена, както самият Джей Зи посочва нееднократно и се дължи на ‘огромного му ‘уважение към Дейвид Рокфелер’), е повече от очевидно, че това е просто начин да засвидетелства предаността си към ‘правилните’ хора. Неизненадващо откриваме същата символика при протежето му Риана:
Rihanna-Illuminati-eye-triangleRihanna-Umbrella-Triangle
Един и същи символ – много изпълнители:
IlluminatiWatcherDotCom-Drake-triangle-pyramidIlluminatiWatcherDotCom-Pete-Wentz-fall-out-boy-triangle-pyramidIlluminatiWatcherDotCom-Katy-Perry-Dark-Horse-Brit-Awards-inverted-pyramiddaftpunkpyramid
Филми:
one_hundred_twenty_seven_hours_xlgAeon-Flux-pyramidtransformers_ver3
Библиография:
1. Manly P. Hall, The Secret Teachings of All Ages
2. T.A. Kenner, Symbols and Their Hidden Meanings
https://occultknowledge.wordpress.com/2014/11/20/%D0%B8%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D0%BC-%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8A%D0%B3%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BF/

Няма коментари:

Публикуване на коментар