понеделник, 24 септември 2018 г.                                 Arithmetic of Heaven

                                                        (Аритметика на Небето)

The arithmetic of Heaven and Earth is best illustrated by the chess field.
The chess has 64 fields.
32 black and 32 white. This leads to the thought of symmetry and harmony.
There are 8 horizontal and 8 verticals with 4 white and 4 black fields.
But if we turn the chess 45 degrees (Figure 2) so that the diagonals become horizontal and vertical.
Then there is an asymmetry of 8 white horizons and 7 black horizons.
The same happens with the verticals. They become 8 black and 7 white verticals.
This is how the Earth is rotated!
This gives birth to the 7/8 thact, which is the master of Heaven.

                 фиг.1Аритметиката на Небето и Земята най-добре се онагледява с помощта на шахматното поле.
Шахът има 64 полета.
32 черни и 32 бели. Това навежда на мисълта за симетрия и хармония.
Има 8 хоризонтала и 8 вертикала с по 4 бели и 4 черни полета.
Но ако завъртим шаха на 45 градуса  (фиг. 2 )така , че диагоналите да станат хоризонтали и вертикали.
Тогава се получава асиметрия на 8 бели хоризонтала и 7 черни хоризонтала.
Същото се случва и със вертикалите. Те стават 8 черни и 7 бели вертикала.
Така е завъртяна и Земята !
Това ражда тактът 7/8-ми, който такт, е господар на Небето.


The outermost of the chess flights, which form a square with eight-flight sides, has a total of 28 fields. (14 white and 14 black). 28 fields represent 7/8 of 32!
               T. k. the chess field symbol of the Circle is the second girdle squares from outside to inside. It has six-party countries. these are the 6 parts of the Circle. This belt consists of 20 squares, which is 5 / 6th of 24 hours of the day.
               The third belt from the inside out of the chess field describes a square with 12 fields and this is 3/4 of 16.

                                       фиг.2

Най-външният пояс от полета на шаха, които образуват квадрат със страни с по 8 полета - има общо 28 полета. ( 14 бели и 14 черни ).  28 полета представляват 7/8-ми от 32 !
              Т. к. на шахматното поле символ на Кръга е вторият  пояс квадрати от вън на вътре. Той  има страни с по 6 полета. това са 6-те части на Кръга. Този пояс се състои от 20 квадрата, което е 5/6-ти от 24 - часовете на Денонощието.
              Третият пояс полета от вън на вътре  на шахматното поле , описва квадрат с 12 полета и това е 3/4-ти от 16 .

Celestial Tact 7/8 is a tact of Heaven.
Sages have found a way to illustrate this with game chess and chess.
It has 64 fields.
The blue color (Figure 3) marks the limit on which the two halves of the chess are "sewn together". The blue is in Heaven. White is on Earth.
Heaven (the blue fields are 36, and Earth, the white sector is 28.) (36 + 28 = 64)
Unjust!
The sky is harmonious, because 36 is a Circle with 6 equal parts of its radius. If it is a Square, it also has symmetry and harmony: 6 x 6 = 36. That's why Heaven is harmonious!
There are 28 fields on Earth. The only equally uniform distribution is
7 x 4 = 28.
This predetermines Earth Time to have 4 weeks, which is exactly 4 x 7 = 28. So is the time for the Moon to make a full circle around the Earth - 28 days. It has 4 phases corresponding to the 4 Earth weeks, which determines Earth Cycle Time.
I can see what the Heavenly Tact 7/8 is.
As I have repeatedly pointed out, there are six main time points:
1/2; 3/4 th; 5 / 6th (Earth Hour); 7 / 8th (Heavenly Tact, the one we are talking about), 9 / 10th Pact of the Angels World and 11 / 12th Pact of God.
All of them are prepared as described herein:
THE WEATHER AND THE EARTH HAVE BEEN COLLECTED ON THE SHADE WATER!
 On the outermost square, the sky (in blue) extends into 8 fields both horizontally and vertically. This makes 16 fields. The Earth (in white) remains with seven fields horizontally and vertically, total 14. Of 8 possible fields, seven and 16, only 14 mean. The Earth has 7 parts of 8 possible. This is what sets the 7/8 thirth, which is actually an incomplete time cycle. The remaining 1/8 is hidden time.
Blue 8 and White 1 are doubled. There is a hidden Time beneath them. So the squares are from 28 to 30. I try to illustrate how Time is stretching, though not the best.
 This illustration shows approximately what happens to the visible 28 days we see the moon. After that, it disappears from the sky to appear after the 30th day, like New Moon.
       1       7        

    6

       5

   4

   3

   2

   1

       2

   2

       328 


   3

       4

   4

       5

   5

       6


                      
 36

   6

       7

   7

        8        7

         6

        5

        4

        3

        2

         1
                                                                  фиг.3

Небесен такт 7/8-ми е такт на Небето .
Мъдреците са намерили начин да онагледят това с помощта на играта шах и шахматното поле.
То има 64 полета.
Синият цвят  ( фиг 3) маркира границата по която са "съшити" двете половини на шаха. Синята е на Небето. Бялата е на Земята.
Небето(сините полета са 36, а Земята , белият сектор, е 28. (36 + 28 =64 )
Несправедливо !
Небето е хармонично , защото 36 е Кръг с 6 еднакви на радиуса му части. Ако е Квадрат, то също има симетрия и хармония : 6 х 6 =36. Ето защо Небето е хармонично !
На Земята са отредени 28 полета . Единственото що-годе равномерно разпределение е
7  х 4 = 28.
Това предопределя Времето на Земята да има 4 седмици, което е именно 4 х 7 = 28. Толкова е и Времето за което Луната прави пълна обиколка около Земята - 28 дни. Тя има 4 фази, отговарящи на 4-те земни седмици, което определя Цикличността на Земното Време.
Нагледно показвам какво представлява Небесният такт 7/8-ми.
Както вече многократно съм посочил има 6 основни времеви такта:
1/2-ра ; 3/4-ти ; 5/6-ти (Земен такт) ; 7/8-ми (Небесен такт, този за който говорим) ;9/10-ти такт на света на Ангелите и 11/12-ти тактът на Бог .
Всички те се получават по описаният тук начин:
НЕБЕТО И ЗЕМЯТА СА СЪБРАНИ ВЪРХУ ШАХМАТНАТА ДЪСКА!
 На най-външният квадрат Небето (в синьо) се разпростира на 8 полета и хоризонтално и вертикално. Това прави 16 полета. Земята ( в бяло) остава със седем полета по хоризонтала и вертикала, общо 14. От 8 възможни полета, седем  и от 16 , само 14 означава.че Земята има 7 части от 8 възможни.Това именно създава тактът 7/8-ми, което всъщност е непълен цикъл Време. Останалата 1/8-ма е скрито време.
Синята 8-ца и бялата 1-ца са удвоени. Под тях има скрито Време. Така квадратите стават от 28 на 30. Опитвам се макар и не най-сполучливо да ви илюстрирам как Времето се разтегля.
 Тази илюстрация показва приблизително какво се случва с видимите 28 дни,  в които виждаме Луната. След ,което, тя изчезва(скрива се ) от небосвода , за да се появи след 30-я ден , като Новолуние.


Since the world in which we live is spherical, made up of spherical formations, they have a circular character, and here is the pattern of the 7/8 th circle.
Here the Circle is divided into 8 equal parts, and 1/8 (the orange sector) is hidden and the Earth Week of 7 days is "born". It is disharmonic but what to do! This is what the Lord commands!

                                                                              фиг.4

Тъй като светът в който живеем е сферичен , изграден от сферични образувания , те имат кръгов характер и ето модела по който се получава тактът 7/8-ми при кръга.
Тук Кръга е разделен на 8 равни части, като 1/8-ма (оранжевият сектор) се скрива и така се "ражда" земната седмица от 7 дни. Дисхармонично е , но какво да се прави! Така повелява Господ!


Tackt 5 / 6th (Earth Hour)
At Circle All is 6!
By condition! Given by God!
Each whole is divided into 6 and each whole has 6 parts.
The whole is Triadic.
It consists of 3 pairs of elements. 3 Pairs.
But, the whole is Binary!
It consists of 2 halves.
3 is the Half of the Whole. Environment!
There are 6 Mediums: 3,9,15,21,27,33.
When you make a multiplication of 3 x 2 = 6, it means that you multiply the Trinity x Binary = Whole!
This is the Circle. Its radius divides it into six equal parts.
 Time is also a Circle, it also respects this regularity and is divided into 6 parts. God creates the world for 6 days.
Each part has 60 degrees, which determines the duration of seconds, minutes, hours, and so on.
 6 parts 60 = 360 degrees. This also applies to the time when the 6 parts of each level have 60 divisions. Thus a divided Circle represents one whole, divided into 6 parts or the whole is 6 / 6th.
 Tackt 5 / 6th is obtained by cutting the Circle along the Radius line, from the Circle to the Circle Center. (dashed line between the yellow and orange sectors)


                              фиг.5

Такт 5/6-ти ( Земен такт)
При Кръга Цялото е 6!
По условие! Дадено от Бог!
Всяко Цяло се дели на 6 и всяко Цяло има 6 части.
Цялото е Триединно.
Състои се от 3 двойки елемента. 3 Чифта.
Но, Цялото е и Бинарно!
Състои се от 2 Половини.
3 е Половината на Цялото. Среда!
Има 6 Среди: 3,9,15,21,27,33.
Когато извършвате умножение на 3 х 2 = 6, това означава , че умножавате Триединство х Бинарност = Цялото!
Това е Кръга. Неговият радиус го разделя на 6 равни части.
 Времето също е Кръг, то също  спазва тази закономерност и се дели на 6 части .Бог създава света за 6 дни.
Всяка част има 60 градуса, което определя продължителността на секунди, минути, часове и т. н.
 6 части по 60 =360 градуса. Това важи и за времето , където 6-те части на всяко ниво време имат 60 деления. Така разделен Кръга представлява едно Цяло , разделено на 6 части или Цялото е 6/6-ти.
 Такт 5/6-ти се получава, като се разреже Кръга по линията на Радиуса, от Окръжността до Центъра на Кръга. (пунктираната линия между жълтия и оранжев сектор)


Once the radius is cut from the middle to the periphery, the circle is twisted, swinging like a cone, resulting in a cone where 1 / 6th of the circle (the orange sector) hides under the yellow sector and thus the pitch on Earth 5 / 6th.
1 / 6th remains a hidden time for us people. We do not know exactly what's going on with her.
An example of such a "hidden" time is 9 months of pregnancy.


                               фиг.6
 След като Радиусът се разреже от средата до периферията, Кръгът се подлага на усукване, повива се като фунийка, и така се получава конус, при което 1/6-та от кръга (оранжевият сектор) се скрива под жълтият сектор и така се получава тактът на Земята 5/6-ти.
1/6-та остава скрито време за нас хората. Не знаем точно какво се случва с нея.
Пример за такова "скрито" време е 9 месеца бременност.